fbpx
Strona główna » Angielski w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia
Angielski na co dzień

Angielski w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia

W życiu zdarzają się sytuacje zagrożenia życiu i zdrowia wymagające niezwłocznej reakcji. Warto z tego powodu znać pewne słówka i wyrażenia w języku angielskim, które pomogą skutecznie i szybko porozumieć się z dyspozytorem policji, czy pogotowia ratunkowego. Jeżeli chcesz je poznać – ten artykuł z pewnością Ci się przyda!

Słownictwo w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia

police officer [pəˈliːs ˈɒfɪsə | polis ofise]funkcjonariusz policji
police car [pəˈliːs kɑː | polis ka]radiowóz
violence [ˈvaɪələns | wailens]przemoc
break-in [breɪk-ɪn | breik-in]włamanie
theft [θɛft | teft]kradzież
firefighter [ˈfaɪəˌfaɪtə | faiefaite]strażak
fire extinguisher [ˈfaɪər ɪksˈtɪŋgwɪʃə | faie ikstingłisze]gaśnica
lifebelt [ˈlaɪfbɛlt | laifbelt]koło ratunkowe
flood [flʌd | flad]powódź
smoke detector [sməʊk dɪˈtɛktə | smouk ditekta]czujnik dymu
emergency number [ɪˈmɜːʤənsi ˈnʌmbə | imedżensi nambe]numer alarmowy
emergency exit [ɪˈmɜːʤənsi ˈɛksɪt | imedżensi eksit]wyjście ewakuacyjne
accident victim [ˈæksɪdənt ˈvɪktɪm | aksident wiktim]ofiara wypadku
paramedic [ˌpærəˈmɛdɪk]ratownik medyczny
ambulance [ˈæmbjʊləns | ambjulens]karetka
stretcher [ˈstrɛʧə | strecze]nosze
mouth-to-mouth resuscitation [maʊθ-tuː-maʊθ rɪˌsʌsɪˈteɪʃ(ə)n | mauf to mauf risusitejszyn]oddychanie usta-usta
rape [reɪp | reip]gwałt
assault [əˈsɔːlt | asolt]napad
murder [ˈmɜːdə | merde]morderstwo
bodily harm [ˈbɒdɪli hɑːm | bodili ham]uszkodzenie ciała
first aid [fɜːst eɪd | ferst eid]pierwsza pomoc
mugging [ˈmʌgɪŋ | magin]rozbój
pickpocketing [ˈpɪkˌpɒkɪtɪŋ | [pikpokitin]kradzież kieszonkowa
recovery position [rɪˈkʌvəri pəˈzɪʃən | rikaweri paziszyn]pozycja boczna ustalona
.

Wyrażenia w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia

to escape [ɪsˈkeɪp | iskeip]uciekać
to molest [məʊˈlɛst | molest]napastować
to be in danger
być w niebezpieczeństwie
Help! [hɛlp | help]Pomocy
Call an ambulance!Proszę wezwać karetkę!
There’s been an accident.Zdarzył się wypadek.
Call the police!Proszę wezwać policję!
Call the fire brigade!Proszę wezwać straż pożarną!

Podczas rozmowy z dyspozytorem zostaniemy poproszeni o udzielenie pewnych informacji. Poniżej zebraliśmy wyrażenia, które możemy usłyszeć w takiej sytuacji.

  1. your address or other details of your location – swój adres lub szczegóły lokalizacji w której przebywamy
  2. your phone number – swój numer telefonu
  3. a description of what happened for example car accident – opis zdarzenia np. wypadku samochodowego
  4. clarification about who needs help – podanie informacji kto potrzebuje pomocy
  5. whether you are safe or still in danger – powiedzieć czy jesteśmy juz bezpieczni czy nasze życie jest nadal w niebezpieczeństwie
Udostępnij!

Zaobserwuj nas!