fbpx
Strona główna » Choroby po angielsku – słownictwo
Angielski na co dzień

Choroby po angielsku – słownictwo

lekarz kobieta

Choroby w języku angielskim to wbrew pozorom ważny temat – może być bowiem tak, że zachorujemy za granicą i warto znać słownictwo, które pozwoli nam mówić o objawach, jak również zrozumieć postawioną diagnozę.

Nazwy najpopularniejszych chorób po angielsku

Poniżej lista najpopularniejszych chorób w języku angielskim – odpowiednio skategoryzowane słownictwo!

Choroby układu oddechowego / Respiratory diseases

 • Asthma [ˈæz.mə | ‘az-ma] – Astma
 • Bronchitis [brɒŋˈkaɪ.tɪs | brong-‘kai-tis] – Zapalenie oskrzeli
 • Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) [ˈkrɒn.ɪk əbˈstrʌk.tɪv ˌpʌl.məˈner.i dɪˈziːz | ‘chronic ob-‘struc-tive pul-‘monary di-‘zease] – Przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • Pneumonia [njuːˈmoʊ.ni.ə | new-‘mo-nia] – Zapalenie płuc

Choroby układu krążenia / Cardiovascular diseases

 • Hypertension [ˌhaɪ.pərˈten.ʃən | ‘high-per-ten-shun] – Nadciśnienie
 • Coronary Artery Disease [ˈkɒr.ə.nər.i ˈɑːr.tər.i dɪˈziːz | ‘coro-nary ‘artery di-‘zease] – Choroba wieńcowa
 • Heart Failure [hɑːrt ˈfeɪl.jər | ‘heart ‘failure] – Niewydolność serca
 • Arrhythmia [əˈrɪð.mi.ə | a-‘rith-mia] – Arytmia

Choroby neurologiczne / Neurological diseases

 • Alzheimer’s Disease [ˈæl.tsaɪ.mərz dɪˌziːz | ‘alz-hi-merz di-‘zease] – Choroba Alzheimera
 • Parkinson’s Disease [ˈpɑːr.kɪn.sənz dɪˌziːz | ‘par-kin-sonz di-‘zease] – Choroba Parkinsona
 • Epilepsy [ˈep.ɪ.lep.si | ‘ep-i-lep-sy] – Padaczka
 • Multiple Sclerosis [ˈmʌl.tɪ.pəl ˈsklɛr.ə.sɪs | ‘mul-ti-ple ‘scler-o-sis] – Stwardnienie rozsiane

Choroby endokrynologiczne / Endocrine diseases

 • Diabetes [ˈdaɪ.əˌbiː.tɪs | ‘dai-a-bee-tis] – Cukrzyca
 • Hyperthyroidism [ˌhaɪ.pərˈθaɪ.rɔɪ.dɪ.zəm | ‘high-per-‘thy-roid-ism] – Nadczynność tarczycy
 • Hypothyroidism [ˌhaɪ.pəʊˈθaɪ.rɔɪ.dɪ.zəm | ‘high-po-‘thy-roid-ism] – Niedoczynność tarczycy

Choroby skóry / Skin diseases

 • Psoriasis [səˈraɪ.ə.sɪs | so-‘ry-a-sis] – Łuszczyca
 • Eczema [ˈek.sɪ.mə | ‘ek-si-ma] – Egzema
 • Acne [ˈæk.ni | ‘ak-nee] – Trądzik

Choroby zakaźne / Infectious diseases

 • Influenza [ɪnˈfluː.ən.zə | in-‘flu-en-za] – Grypa
 • Hepatitis [ˌhep.əˈtaɪ.tɪs | hep-a-‘ti-tis] – Zapalenie wątroby
 • Tuberculosis [tjuːˈbɜː.kjʊˈloʊ.sɪs | tu-ber-cu-‘lo-sis] – Gruczoł

Objawy chorób po angielsku

Poniżej natomiast znajduje się lista objawów, na podstawie których lekarz może określić, na co chorujesz:

 • Cough [kɒf | ‘cough] – kaszel
 • Shortness of breath [ʃɔːrtnəs əv brɛθ | ‘short-ness of breath] – duszności
 • Wheezing [wiːzɪŋ | ‘whee-zing] – świszczący oddech
 • Sore throat [sɔːr θroʊt | ‘sore throat] – ból gardła
 • Chest pain [tʃɛst peɪn | ‘chest pain] – ból w klatce piersiowej
 • Palpitations [ˌpæl.pɪˈteɪ.ʃənz | pal-pi-‘tations] – kołatanie serca
 • Swelling in legs [ˈswɛlɪŋ ɪn lɛgz | ‘swelling in legs] – obrzęki nóg
 • Dizziness [ˈdɪz.ɪ.nəs | ‘dizziness] – zawroty głowy
 • Headache [ˈhɛd.eɪk | ‘head-ache] – ból głowy
 • Seizures [ˈsiː.ʒərz | ‘sei-zures] – napady drgawkowe
 • Memory loss [ˈmɛm.ər.i lɒs | ‘memory loss] – utrata pamięci
 • Tremor [ˈtrɛm.ər | ‘tremor] – drżenie
 • Excessive thirst [ɪkˈsɛs.ɪv θɜːrst | ek-‘cessive thirst] – nadmierne pragnienie
 • Fatigue [fəˈtiːɡ | fa-‘tigue] – zmęczenie
 • Weight loss [weɪt lɒs | ‘weight loss] – utrata wagi
 • Blurred vision [blɜːrd ˈvɪ.ʒən | ‘blurred vision] – zmętnienie widzenia
 • Rash [ræʃ | ‘rash] – wysypka
 • Itching [ˈɪtʃ.ɪŋ | ‘itch-ing] – świąd
 • Dry skin [draɪ skɪn | ‘dry skin] – sucha skóra
 • Redness [ˈrɛd.nəs | ‘red-ness] – zaczerwienienie
 • Fever [ˈfiː.vər | ‘fever] – gorączka
 • Muscle aches [ˈmʌs.əl eɪks | ‘muscle aches] – bóle mięśniowe
 • Chills [tʃɪlz | ‘chills] – dreszcze
 • Fatigue [fəˈtiːɡ | fa-‘tigue] – zmęczenie
Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!