fbpx
Strona główna » Zawody po angielsku
Angielski na co dzień Zwroty i słówka

Zawody po angielsku

ludzie w pracy, różne zawody

Znajomość nazw zawodów w języku angielskim jest niezbędna nie tylko dla osób uczących się tego języka, ale także dla tych, którzy planują pracę za granicą lub chcą poszerzać swoje horyzonty zawodowe. Poniżej przedstawiamy artykuł, który pomoże Ci opanować podstawowe i bardziej zaawansowane nazwy zawodów w języku angielskim.

Podstawowe zawody

W tej sekcji skupimy się na najbardziej podstawowych i powszechnie znanych zawodach.

Branża medyczna

 • Nurse [nɜːrs | ners]pielęgniarka
 • Surgeon [ˈsɜːrdʒən | sərdżən]chirurg
 • Dentist [ˈdentɪst | dentist] dentysta
 • Pharmacist [ˈfɑːrməsɪst | farməsist]farmaceuta
 • Pediatrician [ˌpiːdiəˈtrɪʃən | pidiətriszən]pediatra

Branża technologiczna

 • Software Developer [ˈsɒftwɛər dɪˈvɛləpər | softwer deweloper]programista
 • Network Administrator [ˈnɛtwɜːrk ədˈmɪnɪstreɪtər | netwərk ədministrejtər]administrator sieci
 • Data Analyst [ˈdeɪtə ˈænəlɪst | deita anəlist]analityk danych
 • UX/UI Designer [ˈjuː ˈɛks ˈjuː ˈaɪ dɪˈzaɪnər | ju eks ju ai dizajnər]projektant UX/UI
 • Cybersecurity Specialist [ˈsaɪbərsɪˈkjʊərɪti ˈspɛʃəlɪst | sajbersikjurity speszəlist]specjalista ds. cyberbezpieczeństwa

Branża edukacyjna

 • Teacher [ˈtiːtʃər | ticzər] nauczyciel
 • Professor [prəˈfɛsər | profesor]profesor
 • Educational Consultant [ˌɛdʒʊˈkeɪʃənəl kənˈsʌltənt | edżukejszənəl kənsəltənt]doradca edukacyjny
 • Language Instructor [ˈlæŋɡwɪdʒ ɪnˈstrʌktər | langwidż instrəktər] instruktor języka
 • School Counselor [skuːl ˈkaʊnsələr | skul kaunsələr]pedagog szkolny

Branża finansowa

 • Accountant [əˈkaʊntənt | əkauntənt]księgowy
 • Financial Analyst [faɪˈnænʃəl ˈænəlɪst | fainanszəl anəlist]analityk finansowy
 • Banker [ˈbæŋkər | bæŋkər]bankier
 • Insurance Agent [ɪnˈʃʊərəns ˈeɪdʒənt | inʃurəns eidżənt]agent ubezpieczeniowy
 • Investment Advisor [ɪnˈvɛstmənt ədˈvaɪzər | investmənt ədvaizər]doradca inwestycyjny

Branża kreatywna

 • Graphic Designer [ˈɡrafɪk dɪˈzaɪnər | grafik dizajnər] grafik
 • Photographer [fəˈtɒɡrəfər | fətɒgrəfər]fotograf
 • Writer [ˈraɪtər | raitər] pisarz
 • Interior Designer [ɪnˈtɪəriər dɪˈzaɪnər | intirior dizajnər]projektant wnętrz
 • Fashion Designer [ˈfæʃən dɪˈzaɪnər | faszon dizajnər] projektant mody

Branża prawna

 • Lawyer [ˈlɔːjər | lɔjər]prawnik
 • Paralegal [ˈpærəliːɡəl | pærəligəl]asystent prawny
 • Judge [dʒʌdʒ | dżadż]sędzia
 • Solicitor [səˈlɪsɪtər | səlisitər]adwokat (w UK)
 • Legal Consultant [ˈliːɡəl kənˈsʌltənt | ligəl kənsəltənt]konsultant prawny

Branża budowlana

 • Civil Engineer [ˈsɪvɪl ˈɛndʒɪˈnɪər | sivil endżinir]inżynier budownictwa
 • Architect [ˈɑːrkɪtɛkt | arkitekt] architekt
 • Construction Worker [kənˈstrʌkʃən ˈwɜːrkər | kənstrakszən wərkər] pracownik budowlany
 • Surveyor [ˈsɜːrveɪər | sərvejər]geodeta
 • Project Manager [ˈprɒdʒɛkt ˈmænɪdʒər | prodżekt manidżər]kierownik projektu

Branża turystyczna i hotelarska

 • Tour Guide [tʊər gaɪd | tur gaid]przewodnik turystyczny
 • Hotel Manager [ˈhəʊtəl ˈmænɪdʒər | houtəl manidżər]menedżer hotelu
 • Flight Attendant [flaɪt əˈtɛndənt | flait ətendənt]steward/stewardesa
 • Chef [ʃɛf | szef]szef kuchni
 • Travel Agent [ˈtrævəl ˈeɪdʒənt | trawəl eidżənt]agent turystyczny

Branża transportowa

 • Truck Driver [trʌk ˈdraɪvər | trak drajvər]kierowca ciężarówki
 • Pilot [ˈpaɪlət | pailət] pilot
 • Logistics Coordinator [ləˈdʒɪstɪks koʊˈɔːrdɪneɪtər | lədżistiks koːrdinejtər]koordynator logistyki
 • Shipping Manager [ˈʃɪpɪŋ ˈmænɪdʒər | sziping manidżər]menedżer ds. wysyłki
 • Railway Operator [ˈreɪlweɪ ˈɒpəreɪtər | rejlwei opəreitər] operator kolejowy

Branża rozrywkowa i mediowa

 • Film Director [fɪlm dɪˈrɛktər | film direktər]reżyser filmowy
 • Journalist [ˈdʒɜːrnəlɪst | dżərnəlist] dziennikarz
 • Sound Engineer [saʊnd ˈɛndʒɪˈnɪər | saund endżinir] inżynier dźwięku
 • Actor/Actress [ˈæktər/ˈæktrɪs | aktər/aktris]aktor/aktorka
 • TV Producer [ˈtiːˈviː prəˈdjuːsər | tiː viː prədżusər] producent telewizyjny

Branża naukowa i badawcza

 • Biologist [baɪˈɒlədʒɪst | baiolodżist]biolog
 • Chemist [ˈkɛmɪst | kemist]chemik
 • Physicist [ˈfɪzɪsɪst | fizisist] fizyk
 • Research Scientist [rɪˈsɜːrtʃ ˈsaɪəntɪst | risərtʃ sajəntist] naukowiec badawczy
 • Environmental Scientist [ɪnˌvaɪrənˈmɛntəl ˈsaɪəntɪst | invajrənmental sajəntist]naukowiec środowiskowy
Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!