fbpx
Strona główna » Unless – znaczenie, zastosowanie, przykłady
Artykuły

Unless – znaczenie, zastosowanie, przykłady

usmiechnięta studentka trzymająca dyplom

Słowo “unless” pełni kluczową rolę w języku angielskim, działając jako spoiwo logiczne w zdaniach warunkowych. Oznacza “jeżeli nie” lub “chyba że”, wprowadzając warunek konieczny do spełnienia, aby coś miało miejsce. W tym artykule zagłębimy się w różne konteksty użycia “unless”, podając przykłady użycia w zdaniach z różnymi podmiotami i strukturami.

Znaczenie i stosowanie

Unless [ʌnˈlɛs | an-les]chyba że, jeśli nie.

Słowo to jest używane do wprowadzenia warunku, który musi być spełniony, aby coś innego miało miejsce lub nie.

Kiedy stosujemy unless?

Stosujemy “unless”, gdy chcemy wyrazić, że coś się stanie lub będzie prawdziwe tylko w przypadku, gdy inny warunek nie zostanie spełniony.

Przykłady

You won’t succeed unless you work hard.
Nie odniesiesz sukcesu, chyba że ciężko popracujesz.

Unless we hurry, we will miss the train.
Jeśli się nie pospieszymy, spóźnimy się na pociąg.

You’ll get cold unless you wear a jacket.
Zmarzniesz, jeżeli nie założysz kurtki.

Unless John helps, we won’t finish on time.
Jeśli John nie pomoże, nie skończymy na czas.

The picnic will be canceled unless the weather improves.
Piknik zostanie odwołany, chyba że pogoda się poprawi.

Unless you apologize, she won’t speak to you again.
Jeśli jej nie przeprosisz, ona więcej z tobą nie porozmawia.

I won’t go unless I’m invited.
Nie pójdę, chyba że zostanę zaproszony.

Umieszczenie w zdaniu

Na początku

Unless the weather improves, our picnic will be canceled.
Jeśli pogoda się nie poprawi, nasz piknik zostanie odwołany.

Unless you change your attitude, you won’t achieve success.
Jeśli nie zmienisz swojego nastawienia, nie osiągniesz sukcesu.

W środku

You can’t enter, unless you have a ticket.
Nie możesz wejść, chyba że masz bilet.

We will not be able to finish the project on time, unless everyone contributes.
Nie będziemy w stanie zakończyć projektu na czas, chyba że każdy się przyczyni.

Na końcu

You’re working late tonight, unless?
Dziś pracujesz do późna, chyba że?

We’re sticking to the plan, unless?
Trzymamy się planu, chyba że?

.

Zastosowanie w różnych kontekstach

W życiu codziennym

W codziennym życiu, “unless” często pojawia się w kontekście porad, ostrzeżeń, czy wytycznych dotyczących bezpieczeństwa lub zdrowia. To słowo pozwala nam wyrazić warunki, które muszą być spełnione, aby uniknąć negatywnych konsekwencji lub aby coś się wydarzyło.

You should always wear a helmet when riding a bike, unless you are riding in a designated safe area.
Zawsze powinieneś nosić kask podczas jazdy na rowerze, chyba że jedziesz w wyznaczonym bezpiecznym obszarze.

Don’t forget to water the plants, unless it rained during the night.
Nie zapomnij podlać roślin, chyba że w nocy padało.

W biznesie i edukacji

W środowisku profesjonalnym i akademickim “unless” służy do wyrażania warunków koniecznych dla osiągnięcia celów, realizacji projektów, czy też spełnienia wymagań edukacyjnych.

This company policy applies to all employees, unless specifically stated otherwise in their contract.
Ta polityka firmy dotyczy wszystkich pracowników, chyba że w ich umowie wyraźnie stwierdzono inaczej.

You will not be able to graduate unless you complete all required courses.
Nie będziesz mógł ukończyć studiów, jeśli nie ukończysz wszystkich wymaganych kursów.

W literaturze i sztuce

W dziedzinie literatury i sztuki “unless” wykorzystywane jest do tworzenia warunków, które muszą zostać spełnione, aby doszło do rozwiązania konfliktu, zmiany w fabule czy rozwinięcia postaci.

The hero could not have defeated the dragon unless he had discovered the magic sword.
Bohater nie mógłby pokonać smoka, gdyby nie odkrył magicznego miecza.

The painting would not have been as impactful, unless the artist had chosen such vibrant colors.
Obraz nie miałby takiego wpływu, gdyby artysta nie wybrał tak żywych kolorów.

W naukach ścisłych i technologii

W naukach ścisłych i technologii, “unless” często stosuje się do wyrażania warunków niezbędnych do przeprowadzenia eksperymentu lub uruchomienia procesu.

A chemical reaction will not occur unless the temperature reaches a certain point.
Reakcja chemiczna nie nastąpi, chyba że temperatura osiągnie pewien punkt.

The system will not update unless the user grants permission.
System się nie zaktualizuje, chyba że użytkownik udzieli zgody.

W ochronie zdrowia

W ochronie zdrowia, “unless” może być używane do informowania o warunkach, które muszą zostać spełnione, aby zachować zdrowie lub uniknąć choroby.

You will not recover from the illness unless you follow the doctor’s instructions.
Nie wyzdrowiejesz, jeśli nie będziesz stosować się do zaleceń lekarza.

Vaccination rates must increase unless we want to face another outbreak.
Wskaźniki szczepień muszą wzrosnąć, chyba że chcemy stawić czoła kolejnej epidemii.

W ekologii i ochronie środowiska

W ekologii i ochronie środowiska, “unless” podkreśla konieczność działania w celu uniknięcia negatywnych skutków dla przyrody i klimatu.

The planet will continue to warm unless we reduce carbon emissions.
Planeta będzie się nadal ocieplać, chyba że zmniejszymy emisje dwutlenku węgla.

Species will go extinct unless we take immediate conservation action.
Gatunki wyginą, jeśli nie podejmiemy natychmiastowych działań ochronnych.

W prawie i regulacjach

W prawie i regulacjach, “unless” może służyć do określania warunków, na których oparte są prawa i obowiązki.

The defendant will be presumed innocent unless proven guilty.
Oskarżony będzie uznany za niewinnego, chyba że jego wina zostanie udowodniona.

You cannot use this property unless you have a permit.
Nie możesz korzystać z tej nieruchomości, chyba że masz pozwolenie.

.

Słownictwo związane z “unless”

Aby lepiej zrozumieć i używać słowo “unless”, przydatne może być zapoznanie się ze słownictwem związanym z tym terminem. Oto kilka słów i zwrotów, które często pojawiają się w kontekstach używania “unless” lub są z nim ściśle powiązane:

 • Condition [kənˈdɪʃən | kan’dishan] – warunek
  Określenie stanu lub wymagania, które musi być spełnione, aby coś innego mogło się wydarzyć lub być prawdziwe.
 • Requirement [rɪˈkwaɪərmənt | ri’kwajerment] – wymaganie
  Coś, co jest potrzebne lub oczekiwane jako niezbędne dla realizacji celu lub zasady.
 • Stipulation [ˌstɪpjʊˈleɪʃən | stipju’lejshen] – zastrzeżenie
  Szczegółowy warunek lub wymóg określony w umowie lub porozumieniu.
 • Proviso [prəˈvaɪzəʊ | prou’vaizo] – warunek
  Warunek zastrzeżony w dokumencie prawnym, który musi być spełniony, aby umowa była ważna.
 • Contingency [kənˈtɪndʒənsi | kan’tindzhen’si] – ewentualność
  Możliwość, że coś może się wydarzyć w przyszłości, zwłaszcza problem lub trudność.
 • Exception [ɪkˈsɛpʃən | ik’sepshen] – wyjątek
  Odchylenie od reguły, normy lub oczekiwanego zachowania, często wymieniane w kontekście “unless”.
 • Clause [klɔːz | kloz] – klauzula
  Określony fragment tekstu w dokumencie, zawierający warunek, zasady lub inne informacje.
 • Conditional [kənˈdɪʃənəl | kan’dishanal] – warunkowy
  Dotyczy czegoś, co jest zależne od spełnienia pewnych warunków lub okoliczności.

Znajomość tych terminów może pomóc w głębszym zrozumieniu i precyzyjniejszym stosowaniu “unless” w różnych kontekstach językowych.

Udostępnij!

Zaobserwuj nas!