fbpx
Strona główna » Past Perfect Continuous
Czasy angielskie Czasy angielskie przeszłe

Past Perfect Continuous

Dziś zagłębimy się w tajniki czasu Past Perfect Continuous, który może początkowo wydawać się skomplikowany, ale jest niezwykle przydatny w codziennej komunikacji. Pomożemy Ci zrozumieć, jak łatwo można go opanować i zastosować, opowiadając o czynnościach, które trwały przez pewien czas w przeszłości, zanim coś innego się wydarzyło. Zapraszamy!

Kiedy używamy czasu Past Perfect Continuous?

Czas Past Perfect Continuous, czyli przeszły dokonany ciągły, służy do opisywania akcji, która rozpoczęła się w przeszłości i kontynuowana była aż do innego momentu również w przeszłości. Poniżej przykładowe zastosowania czasu Past Perfect Continuous:

 1. Czynności trwające w przeszłości przed innym momentem lub zdarzeniem w przeszłości – używamy Past Perfect Continuous do opisania czynności, która rozpoczęła się i trwała przez pewien czas przed innym momentem lub zdarzeniem w przeszłości. Na przykład: “He had been waiting for her for two hours before she finally arrived.” (Czekał na Nią dwie godziny, zanim Ona w końcu przybyła.)
 2. Podkreślenie czasu trwania do momentu przeszłego – ten czas może być używany do podkreślenia, jak długo trwała czynność przed innym zdarzeniem w przeszłości. Na przykład: “They had been working on the project for over a year before it was completed.” (Pracowali nad projektem przez ponad rok, zanim został ukończony.)
 3. Przyczyna i skutek w przeszłości – czasami używamy Past Perfect Continuous do pokazania, że dłuższa czynność w przeszłości miała wpływ na inną sytuację w przeszłości. Na przykład: “She was tired because she had been running.” (Była zmęczona, ponieważ Biegała.)
 4. Dwa lub więcej równoległych działań w przeszłości – możemy użyć tego czasu, aby opisać dwa lub więcej działań, które były wykonywane równolegle przez pewien czas w przeszłości, zanim nastąpiło inne zdarzenie. Na przykład: “While I had been reading, my brother had been playing video games.” (Podczas gdy ja czytałem, mój brat grał w gry wideo.)
 5. Kontrast między przeszłością a teraźniejszością – Past Perfect Continuous może być również używany do pokazania kontrastu między tym, co działo się w przeszłości, a obecną sytuacją. Na przykład: “I had been eating healthier food, but now I eat a lot of junk food.” (Jadłem zdrowsze jedzenie, ale teraz jem dużo niezdrowego jedzenia.)
 6. Opis uczuć lub reakcji wynikających z dłuższych czynności w przeszłości – czas ten może być również używany do opisania, jak ktoś się czuł lub jak zareagował na dłuższą czynność, która miała miejsce w przeszłości. Na przykład: “He had been dealing with the problem for months, which made him very frustrated.” (Zajmował się problemem przez miesiące, co sprawiło, że był bardzo sfrustrowany.)

Zdania twierdzące w czasie Past Perfect Continuous

Budowa zdań twierdzących w czasie Past Perfect Continuous wygląda następująco:

Podmiot + had (we wszystkich osobach) + been + czasownik z końcówką -ing

Przykłady zdań twierdzących w czasie Past Perfect Continuous

She had been sleeping when the accident happened.
Ona spała, kiedy wydarzył się wypadek.

They had been arguing for hours before they finally decided to call a truce.
Kłócili się przez godziny, zanim w końcu zdecydowali się na zawarcie rozejmu.

We had been planning the trip for months before we actually left.
Planowaliśmy wyjazd przez miesiące, zanim faktycznie wyjechaliśmy.

He had been studying English for five years before he moved to the United States.
Studiował angielski przez pięć lat, zanim przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych.


Przeczenia w czasie Past Perfect Continuous

Konstrukcja zdań przeczących w czasie Past Perfect Continuous wygląda następująco:

Podmiot + had (we wszystkich osobach) + not + been + czasownik z końcówką -ing

Przykłady przeczeń w czasie Past Perfect Continuous

For three weeks, the weather had not been improving, making everyone’s mood gloomy.
Przez trzy tygodnie pogoda się nie poprawiała, co wpływało na ponury nastrój wszystkich.

Despite her efforts, Emily had not been making any progress in her piano lessons.
Pomimo swoich starań, Emily nie robiła żadnych postępów w lekcjach gry na pianinie.

The garden had not been looking this colorful in years, until Alex started taking care of it.
Ogród nie wyglądał tak kolorowo od lat, dopóki Alex nie zaczął się nim opiekować.

They had not been expecting any guests, so the sudden knock on the door surprised them.
Nie spodziewali się żadnych gości, więc nagłe pukanie do drzwi ich zaskoczyło.


Pytania w czasie Past Perfect Continuous

Aby utworzyć pytanie w czasie Past Perfect Continuous należy standardowo zamienić podmiot z operatorem.

Przykłady pytań w czasie Past Perfect Continuous

Had you been waiting long when she arrived?
Czy długo czekałeś, kiedy ona przybyła?

Before the concert started, had Sarah been feeling nervous?
Czy Sarah czuła się zdenerwowana przed rozpoczęciem koncertu?

Had it been raining for days when the flood finally hit the town?
Czy padało przez kilka dni, zanim w końcu doszło do powodzi w mieście?

Had you been working on the project all night when the computer suddenly crashed?
Czy pracowałeś nad projektem całą noc, kiedy nagle komputer się zawiesił?


Typowe określniki czasu Past Perfect Continuous

W czasie Past Perfect Continuous często używane są określniki czasu, które pomagają zaznaczyć trwanie akcji lub jej relację do innego momentu w przeszłości. Oto niektóre z najbardziej typowych:

 • for – Wskazuje na długość trwania akcji.
  I had been studying for three hours when you called.
  Uczyłem się przez trzy godziny, kiedy zadzwoniłeś.
 • since – Określa początek trwania akcji.
  She had been working there since July before she finally quit.
  Pracowała tam od lipca, zanim w końcu zrezygnowała.
 • before – Pokazuje, że jedna akcja wydarzyła się przed inną.
  We had been talking for a long time before he arrived.
  Rozmawialiśmy przez długi czas, zanim on przybył.
 • by the time – Oznacza moment, do którego akcja była kontynuowana.
  By the time the movie started, we had been waiting in line for over an hour.
  Do czasu rozpoczęcia filmu, czekaliśmy w kolejce ponad godzinę.
 • until – Opisuje akcję kontynuowaną do pewnego momentu.
  They had been playing in the garden until it started to rain.
  Bawili się w ogrodzie, aż zaczęło padać.
 • when – Odwołuje się do czasu, w którym wydarza się inne zdarzenie.
  When the concert ended, we had been standing for almost four hours.
  Gdy koncert się skończył, staliśmy prawie cztery godziny.
 • while – Używane do opisania dwóch akcji odbywających się jednocześnie.
  While she was reading, I had been cooking dinner.
  Podczas gdy ona czytała, ja gotowałem obiad.

Te określniki czasu pomagają precyzyjnie opisać tymczasowy kontekst czynności, podkreślając jej trwanie, moment rozpoczęcia, zakończenia, czy relację do innych zdarzeń w przeszłości.

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!