fbpx
Strona główna » Past Perfect Simple
Czasy angielskie Czasy angielskie przeszłe

Past Perfect Simple


W dzisiejszym przewodniku skupimy się na czasie Past Perfect Simple. Przeanalizujemy, jak jego właściwe użycie może pomóc w klarownym przedstawieniu sekwencji wydarzeń oraz w jakich kontekstach najlepiej go stosować. Zapraszamy!

Kiedy używamy czasu Past Perfect Simple?

Past Perfect Simple jest czasem przeszłym dokonanym – inaczej nazywanym – zaprzeszłym. Jest on raczej rzadko używany w codziennej rozmowie, ale spotkamy go w literaturze. Past Perfect Simple opisuje czynność, która została zakończona przed inną czynnością – która także miała miejsce w przeszłości. Służy on również do opisywania czynności, które zdarzyły się nam w przeszłości po raz pierwszy – przed innym określonym momentem w przeszłości.

 • Zakończone działania przed innym punktem w przeszłości
  She had finished her homework before dinner.
  Skończyła pracę domową przed kolacją.
 • Stan przed innym zdarzeniem w przeszłości
  They had left the city before the storm hit.
  Opuscili miasto, zanim uderzyła burza.
 • Przyczyna i skutek w przeszłości
  He was hungry because he hadn’t eaten all day.
  Był głodny, ponieważ nie jadł przez cały dzień.
 • Wyrażenie przypuszczenia dotyczącego przeszłości
  I thought you had already gone home.
  Myślałem, że już poszedłeś do domu.

Zdania twierdzące w czasie Present Past Perfect Simple

Twierdzenia w czasie Past Perfect Simple tworzymy według następującego schematu:

Podmiot + “had” + czasownik w III formie (czasownik regularny z końcówką ‘–ed’ lub odpowiednia forma czasownika nieregularnego) + reszta zdania

Przykłady zdań twierdzących w czasie Past Perfect Simple

Lucas had repaired his bike before the weekend trip.
Lucas naprawił swój rower przed weekendową wycieczką.

Before the first snowfall, Emma had already bought a new winter coat.
Zanim spadł pierwszy śnieg, Emma już kupiła nowy zimowy płaszcz.

Nathan had saved enough money for his vacation by June.
Do czerwca Nathan zaoszczędził wystarczająco pieniędzy na swoje wakacje.

After years of practice, Rachel had mastered the piano.
Po latach praktyki, Rachel opanowała grę na pianinie.

.

Przeczenia w czasie Past Perfect Simple

Przeczenia w tym czasie tworzymy dodając jedynie ‘not’ po ‘had’:

Podmiot + had + not + czasownik w III formie + reszta zdania

Przykłady zdań przeczących w czasie Past Perfect Simple


Before the summer ended, Mark hadn’t lost the weight he planned to.

Zanim lato się skończyło, Mark nie schudł tyle, ile zaplanował.

Sophie hadn’t read the book when the book club meeting took place.
Sophie nie przeczytała książki, gdy odbyło się spotkanie klubu książki.

They hadn’t booked the hotel in advance, so they had to look for a place to stay at the last minute.
Nie zarezerwowali hotelu z wyprzedzeniem, więc musieli szukać miejsca na ostatnią chwilę.

By the time the sale started, Jason hadn’t saved enough money to buy the laptop.
Do czasu rozpoczęcia wyprzedaży, Jason nie zaoszczędził wystarczająco pieniędzy, aby kupić laptopa.


Pytania w czasie Past Perfect Simple

Jeśli chcemy utworzyć pytanie w tym czasie, musimy dokonać inwersji, czyli zamiany miejsc podmiotu z ‘had’. Wygląda to tak:

Had + podmiot + czasownik w III formie + reszta pytania

Przykłady pytań w czasie Past Perfect Simple

Had Emily finished her assignment before the deadline?
Czy Emily skończyła swoje zadanie przed terminem?

Had they ever visited Paris before moving there?
Czy kiedykolwiek odwiedzili Paryż, zanim się tam przeprowadzili?

Had Tom called you before he arrived?
Czy Tom zadzwonił do ciebie, zanim przyjechał?

Had you heard about the incident before it was reported in the news?
Czy słyszałeś o incydencie, zanim został zgłoszony w wiadomościach?

Typowe określniki czasu Past Perfect Simple

beforezanim
afterpo
as soon asgdy tylko
forprzez
sinceod
by the timedo czasu
Udostępnij!

Zaobserwuj nas!