fbpx
Strona główna » Przyimki czasu – Prepositions of Time
Gramatyka Przyimki angielskie

Przyimki czasu – Prepositions of Time

Przyimki czasu (ang. prepositions of time) umożliwiają wyrażenie konkretnego okresu czasu, takiego jak np. data w kalendarzu, dzień tygodnia, pora dnia czy pora roku.Najczęściej występujące przyimki czasu w języku angielskim to przyimek „on”, przyimek „in” oraz przyimek „at”.W artykule przedstawione są sposoby ich użycia oraz przykłady ich zastosowania.

Przyimek on

Przyimek „on” stosuje się chcąc określić, że wydarzenie ma miejsce danego dnia tygodnia, miesiąca lub roku, np. on Tuesday (we wtorek), on 15th of May (15 maja), on this day (tego dnia).

Przyimek „on” stosuje się także przed przysłówkami: morning, afternoon, evening, night łączącymi się z dniami tygodnia lub nazwami miesięcy, np.on Sunday morning (w niedzielę rano), on Monday evening (w poniedziałek wieczorem), on May afternoons (w majowe popołudnia)

Przyimek on przykłady

On 10th each month Michael gets his salary.
10. (dnia) każdego miesiąca Michael otrzymuje wypłatę. 
Maria hates getting up early on New Year’s Eve.
Maria nienawidzi wstawać wcześnie w sylwestra.
Every year on Independence Day the Smiths take part in a parade. 
Każdego roku w Dzień Niepodległości rodzina Smithów bierze udział w paradzie. 
Why don’t you come on Tuesday evening?
Może wpadłbyś do nas we wtorek wieczorem?

Przyimek in

Przyimek „in” stosuje się, gdy mowa o czynności lub wydarzeniu, które miało miejsce w danym miesiącu, np. in July (w lipcu), roku, np. in 1914 (w 1914 roku), dekadzie, np. in the 90’s (w latach 90.), wieku, np. in the 21st century (w XXI wieku), porze roku, np. in summer (w lecie) lub innym okresie czasu, np. in the future (w przyszłości). 

Łatwo zapamiętać jego użycie, gdyż jest podobne jak w języku polskim.

Przyimek in przykłady

His grandmother’s birthday falls in February.
Urodziny jego babci wypadają w lutym
This biggest chocolate factory in our city was set up in 1927.
Największą fabrykę czekolady w naszym mieście założono w 1927 roku.
Dad, what did this neighbourhood look like in the 60’s? 
Tato, jak wyglądało w latach 60. to sąsiedztwo? 
This machine was invented in the 19th century.
Maszynę tę wynaleziono w XIX wieku
In the past people didn’t have computers at home. 
W przeszłości ludzie nie mieli komputerów w domu. 
Ronan and his wife usually go on holiday in winter.
Ronan i jego żona zwykle wyjeżdżają na wakacje w zimie.

Przyimek „in” stosowany jest również w przypadku, gdy mowa o wydarzeniach, które odbędą się w przyszłości, np. in a quarter (za kwadrans), in a month (za miesiąc).

Could Judy make these documents ready in fifteen minutes?
Czy Judy mogłaby przygotować dokumenty za 15 minut?

Przyimek “in”, inaczej niż w języku polskim, stosujemy także w odniesieniu do pór dnia. Konstrukcja takiego wyrażenia wygląda zawsze w jednakowy sposób, tj. składa się z przyimka “in” + przedimka określonego “the” + pory dnia (np. afternoon).

What time in the evening do you return from work?
O której godzinie wieczorem wracasz z pracy? 
Do you want to go swimming in the morning?
Chcesz pójść popływać rano?

UWAGA! Istnieje jednak wyjątek od powyższej reguły.Wyrażenie “w nocy” w języku angielskim przyjmuje formę at night.

Mark likes to stay up late at night.
Mark jest na nogach do późna w nocy.

Przyimek at

Przyimek at”stosuje się, chcąc wskazać konkretną godzinę, np. at 8 o’clock (o ósmej godzinie), określoną porę dnia, np. at midnight (o północy), at sunset (o zachodzie słońca), at sunrise (o wschodzie słońca), at dawn (o świcie), at dusk (o zmierzchu), at lunchtime (w porze obiadowej) lub okres czasowy, np. at Christmas (w czasie świąt Bożego Narodzenia – chcą wskazać cały okres świąteczny, a nie tylko dzień Bożego Narodzenia)

Przyimek „at” stosowany jest ponadto w wyrażeniach typu:

at the moment (w tym momencie), at present (aktualnie, obecnie), at that time (w tamtym czasie), at the beginning (na początku) i at the end (na końcu).

Please meet me at 5 PM. Don’t be late! 
Spotkaj się ze mną o piątej po południu Tylko się nie spóźnij! 
Families visit one another at Thanksgiving.
Rodziny odwiedzają się nawzajem w okresie Święta Dziękczynienia.  
At present, there’s a lot to watch on the telly.
Obecnie jest dużo do oglądania w telewizji. 

Przyimek „at” używany jest także w przypadku wyrażenia at the weekend (w weekend), przy czym w amerykańskim angielskim częściej używanym przyimkiem w przypadku tej frazy „on”, tj. on the weekend.

When we were kids, at the weekends (LUB: on the weekends) we used to visit Mary’s grandparents. 
Gdy byliśmy mali, w weekend odwiedzaliśmy dziadków Mary.

Kiedy nie stosuje się przyimków?

Przyimki czasu nie występują ze słowami takimi jak: next, last, this, that, every, all, yesterday, today, tonight, tomorrow.

I am finally planning to buy a new car next year.
Planuję w końcu kupić nowy samochód w przyszłym roku.
Didn’t you see Lucy last Monday?
Czy nie widziałeś Lucy w zeszły poniedziałek?
Today the weather is beautiful.
Dzisiaj pogoda jest piękna 
Did you call me yesterday evening
Dzwoniłeś do mnie wczoraj wieczorem?
Every Monday the Queen meets the Prime Minister.
W każdy poniedziałek królowa spotyka się z premierem. 

Przyimek for (przez)

In March she couldn’t leave the house for two weeks.
W marcu nie mogła wyjść z domu przez dwa tygodnie.
I didn’t feel too well for a couple of days.
Nie czułem się zbyt dobrze przez parę dni.

Przyimek since (od)

Since childhood, I have liked strawberry ice cream.
Od (czasów) dzieciństwa lubiłem lody truskawkowe. 
The old phone model has been on sale since Monday.
Stary model telefonu jest na wyprzedaży od poniedziałku

Przyimek before (przed, zanim)

Annie will try to call you before sunset.
Annie spróbuje do Ciebie zadzwonić przed zachodem słońca
Before 1918 there was no electricity in the town.
Przed 1918 rokiem w mieście nie było elektryczności. 

Przyimek after (po)

After tomorrow you can go shopping on your own.
Pojutrze możesz sam pójść za zakupy.
Do you think it’s dangerous to go outside after dark?
Myślisz, że niebezpiecznie jest wychodzić po zmroku.

Przyimki to, till, until (do, do czasu, aż do)

Suzan is busy from Monday to Friday.
Suzan jest zajęta od poniedziałku do piątku. 
Go home, there is nothing to do here till tomorrow.
Idź do domu, nie ma nic tu do roboty do jutra
Can your parents wait until 4 o’clock?
Czy Twoi rodzice mogą zaczekać do czwartej (godziny)?

Przyimek during (podczas)

During the show, the singer lost his voice.
Podczas koncertu piosenkarz stracił głos.

Przyimek while (gdy, podczas, podczas gdy)

I’ll prepare something to eat while you clean the flat.
Przygotuję coś do zjedzenia, gdy będziesz sprzątać mieszkanie.

Przyimek by (do, do czasu)

Will you be able to visit me by Wednesday?
Czy będziesz mnie w stanie odwiedzić do środy?

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!