fbpx
Strona główna » Question tags (tag questions, czyli pytania rozłączne)
Gramatyka

Question tags (tag questions, czyli pytania rozłączne)

Question tags, czyli pytania rozłączne, to konstrukcja złożona ze zdania oznajmiającego oraz nawiązującego do niego mini-pytania. Pełni ona funkcję pytania retorycznego; może być także użyta w celu podtrzymania konwersacji (funkcja fatyczna), wyrażenia niepewności lub chęci otrzymania potwierdzenia. Pytania rozłączne mogą być stosowane w zdaniach z użyciem różnych czasów gramatycznych. Aby poprawnie utworzyć question tag, musimy być zaznajomieni z regułami dotyczącymi tworzenia pytań w języku angielskim.

W języku polskim, część z pytaniem tłumaczymy jak wyrażenia typu: „czyż nie“, “prawda”, „nieprawdaż“, lub jako kolokwialne „co nie?“ (inne przykłady tłumaczenie pytań rozłącznych zostały przedstawione poniżej). 

O ile w języku polskim pytania rozłączne stosowane są niezwykle rzadko i mogą uchodzić nawet za formę staroświecką, w języku angielskim występuje dość powszechnie, szczególnie w języku mówionym. 

Jak utworzyć question tags?

Pytanie rozłączne składa się z dwóch części: 1) zdania oznajmiającego oraz 2) następującego po nim mini-pytania.

Jeżeli zdanie oznajmiające jest twierdzące, następujące po nim pytanie będzie przeczące; jeśli zdanie oznajmiające jest przeczące, następujące po nim pytanie będzie twierdzące, np.

Jason wants to go to Japan (forma twierdząca), doesn’t he? (forma przecząca)?
Jason chce pojechać do Japonii, prawda?

Mark doesn’t speak three languages (forma przecząca), does he? (forma twierdząca)
Mark nie mówi w trzech językach, prawda?

Aby poprawnie utworzyć question tag, należy w zdaniu określić:
1) podmiot w zdaniu (oraz odpowiadający mu zaimek) oraz
2) orzeczenie, czyli osobową formę czasownik (i odpowiadający mu operator, którego używa się do tworzenia pytań), np. 

Your brother likes to drink coke, doesn’t he?
Twój brat lubi pić colę, nieprawdaż?
PODMIOT: your brother; ODPOWIADAJĄCY MU ZAIMEK: he
ORZECZENIE: likes; ODPOWIADAJĄCY MU OPERATOR: does

Maria doesn’t play the piano, does she?
Maria nie potrafi grać na fortepianie, prawda?
PODMIOT: Maria; ODPOWIADAJĄCY MU ZAIMEK: she
ORZECZENIE: doesn’t play ODPOWIADAJĄCY MU OPERATOR: does

We aren’t there yet, are we?
Jeszcze tam nie dotarliśmy, co nie?
PODMIOT: we; ODPOWIADAJĄCY MU ZAIMEK: we
ORZECZENIE: aren’t ODPOWIADAJĄCY MU OPERATOR: are

Spójrzmy teraz na poniższe pytanie rozłączne:

Lucy came here last night, didn’t she?
Lucy chyba przyszła tu wczoraj w nocy?

Składa się ono z dwóch części:
Lucy came here last night – zdania twierdzącego
didn’t she? – mini-pytania

Podmiotem zdania jest Lucy, orzeczeniem – came.
Zaimkiem odpowiadającym Lucy jest she, a operatorem do tworzenia pytania did. Operator w formie przeczącej wraz z zaimkiem tworzą question tag.

Przykłady question tags:

David was 11 when when I met you, wasn’t he?
David miał 11 lat, kiedy Cię poznałem. Prawda?

Adele won her first Grammy Award in 2009, didn’t she?
Adele zdobyła pierwszą nagrodę Grammy w 2009 roku, czyż nie?

The soldier hasn’t found the key yet, has he?
Żołnierz nie znalazł jeszcze klucza, prawda?

Question tags z czasownikami modalnymi

Question tags mogą także występować w zdaniach z czasownikami modalnymi (np. can, could, might, should, itp.). W taki przypadku przybierają one następującą formę:

You shouldn’t charge your phone with this cable, should you?
WYJAŚNIENIE: You (podmiot) shouldn’t (czasownik modalny) charge your phone with this cable, should (czasownik modalny) you (zaimek osobowy)?
Nie powinieneś chyba ładować telefonu tym kablem?

Ashley couldn’t come to my birthday party, could she?
Ashley mogła przyjść na moje urodziny, prawda?

Question tags – wyjątki

W przypadku zdań w czasownikiem to be w 1 os. lp., tj. I am,  I was, w mini-pytaniu stosujemy konstrukcje: aren’t I? lub weren’t I?

Przykłady:

I am taller than you , aren’t I?
Jestem wyższy niż Ty, nieprawdaż?

I was not old enough to watch this movie, weren‘t I?
Miałem za mało lat, żeby obejrzeć ten film, prawda?

W przypadku zdań rozkazujących, question tag przyjmuje formę pytania z will lub won’t.

Przykłady:

Sit down, will you? LUB Sit down, won’t you?
Usiądź sobie, dobrze?

Don’t take the wallet without my permission again, will you?
Nie bierz znowu portfela bez mojej zgody, ok?

W przypadku zdań twierdzących, które zawierają przysłówek taki jak never, hardly ever, rarely, barely ever (nigdy/prawnie nigdy/rzadko/rzadko kiedy), itp. question tag przyjmuje postać twierdzącą.

Przykłady:

Martha rarely works at the weekends, does she?
Martha rzadko pracuje w weekendy, prawda?

Your neighbour never knew her real dad, did she?
Twoja sąsiadka nie znała swojego prawdziwego taty, co nie?

W przypadku, gdy w roli podmiotu występuje zaimek rzeczowny, np.  somebody/nobody/everybody (ktoś/nikt/każdy), zdanie takie traktujemy jak zdanie przeczące, a w question tag pojawia się zaimek osobowy they.

Przykład:

Somebody slept in my bed last night, did they?
Ktoś spał w moim łóżku zeszłej nocy, czyż nie?

Nobody could turn off the light, could they?
Nikt nie mógł wyłączyć światła, nieprawdaż?

W przypadku użycia w zdaniu oznajmiającym konstrukcji typu Let’s go…, Let’s do…, itp. w question tag stosuje się formę shall we?

Let’s go out tonight, shall we?
Chodźmy gdzieś dzisiaj wieczorem, co Ty na to?

W przypadku użycia w zdaniu oznajmiającym konstrukcji typu There is…, w question tag stosuje się formę is there?

Przykłady:

There isn’t a cat sitting on the window sill, is there?
Kot nie siedzi na parapecie, prawda?

There are a few men waiting for you outside, aren’t there?
Na zewnątrz czeka na Ciebie kilku mężczyzn, nieprawdaż?

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!