fbpx
Strona główna » Reported speech – mowa zależna
Gramatyka Konstrukcje gramatyczne

Reported speech – mowa zależna

Jednym z ważniejszych aspektów nauki i posługiwania się językiem angielskim, jest zrozumienie reported speech, czyli mowy zależnej. Jest ona używana, gdy przekazujemy informacje, które wcześniej zostały wyrażone przez kogoś innego, ale nie cytuje się dokładnych słów tej osoby. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu. Zapraszamy!

Co to jest Reported Speech?

Reported speech, nazywana również angielską mową zależną, jest formą przekazywania wypowiedzi, myśli lub pomysłów innych osób bez bezpośredniego cytowania ich słów. W języku angielskim, gdy przechodzimy od bezpośredniego przemówienia (direct speech) do mowy zależnej, czasownik główny (main verb) zazwyczaj przesuwa się wstecz o jeden czas (backshift).

Tworzenie mowy zależnej angielski

Mowa zależna często wymaga zmiany czasu w zdaniu. Czas gramatyczny “cofa się” o jeden stopień w stosunku do czasu użytego w mowie bezpośredniej. Poniżej została przedstawiona lista tych zmian:

 1. Present Simple zmienia się na Past Simple. Na przykład, “I always drink coffee” staje się “She said she always drank coffee.”
 2. Present Continuous zmienia się na Past Continuous. Na przykład, “I am studying” staje się “He said he was studying.”
 3. Present Perfect zmienia się na Past Perfect. Na przykład, “I have eaten lunch” staje się “She said she had eaten lunch.”
 4. Will zmienia się na would. Na przykład, “I will go to the cinema” staje się “He said he would go to the cinema.”

Uwaga! Pamiętaj jednak, że wszystkie te zmiany dotyczą sytuacji, gdy zdanie wprowadzające jest w przeszłości. Jeśli zdanie wprowadzające jest w czasie teraźniejszym lub przyszłym, czas w mowie zależnej pozostaje niezmieniony.

.

Oprócz zmian w czasach gramatycznych, przy przekazywaniu mowy zależnej w języku angielskim może nastąpić zmiana zaimków oraz wyrażeń określających miejsce i czas. Poniżej przedstawione zostało, jak zmiany te mogą wyglądać:

Zmiana zaimków

Zaimki w mowie zależnej są zmieniane tak, aby pasowały do perspektywy osoby mówiącej. Na przykład:

She said, “I’m going to the movies.”
Ona powiedziała: “Idę do kina.”

She told me she was going to the movies.
Ona powiedziała mi, że idzie do kina.

He said, “I am tired.”
On powiedział: “Jestem zmęczony.”

He told them he was tired.
On powiedział im, że jest zmęczony.

Zmiana określeń miejsca i czasu

Podobnie jak zaimki, wyrażenia określające miejsce i czas muszą być również dostosowane do perspektywy osoby mówiącej.

 • “Here” (tutaj) często zmienia się na “there” (tam).
 • “Now” (teraz) może zmienić się na “then” (wtedy).
 • “Today” (dzisiaj) staje się “that day” (tamtego dnia).
 • “Yesterday” (wczoraj) staje się “the day before” (dzień wcześniej) lub “the previous day”.
 • “Tomorrow” (jutro) staje się “the next day” lub “the following day”.
 • “Next week/month/year” (następny tydzień/miesiąc/rok) staje się “the following week/month/year”.
 • “Last week/month/year” (poprzedni tydzień/miesiąc/rok) staje się “the previous week/month/year” lub “the week/month/year before”.

Polecenia, zakazy i prośby

Mowa zależna w języku angielskim obejmuje nie tylko stwierdzenia, ale także polecenia, zakazy i prośby. W przypadku tych form komunikacji, struktura zdania często ulega zmianie. Poniżej omówię te aspekty:

Polecenia “tell” + osobę + “to” + bezokolicznik

Mowa bezpośrednia: He said, ‘Go home now.’

Mowa zależna: He told me to go home.

Zakazy“tell” + osobę + “not to” + bezokolicznik

Mowa bezpośrednia: She said, ‘Don’t talk to strangers.’

Mowa zależna: She told me not to talk to strangers.

Prośby “ask” + osobę + “to” + bezokolicznik.

Mowa bezpośrednia: He said, ‘Please, help me.’

Mowa zależna: He asked me to help him.

Zasada ta dotyczy również pytań, na które odpowiada się “tak” lub “nie”. W tym przypadku używamy “ask” + osobę + “if/whether” + stwierdzenie.

Mowa bezpośrednia: She said, ‘Do you like coffee?’

Mowa zależna: She asked me if I liked coffee.

Pamiętaj, że czasowniki “tell” i “ask” mogą być zastąpione przez inne czasowniki (np. “order”, “advise”, “request”), które mogą zmienić znaczenie zdania w mowie zależnej. Wybór odpowiedniego czasownika zależy od kontekstu i intencji mówcy.

Udostępnij!

Zaobserwuj nas!