fbpx
Strona główna » Spójniki (Linking Words)
Gramatyka Konstrukcje gramatyczne

Spójniki (Linking Words)

Young woman with UK flag using a laptop computer on a gray background

Spójniki pomagają łączyć poszczególne myśli i idee, które chce się wyrazić w jednym zdaniu. Dzięki użyciu spójników można przywołać przykład (1.), przekazać dodatkowe informacje (2.), podsumowywać wypowiedź (3.), odtwarzać lub planować przebieg wydarzeń oraz czynności (4.), informować o powodzie (5.) lub rezultacie jakiegoś działania (6.) albo zestawiać przeciwne opinie (7.).

1. Przywołanie przykładu:

namelymianowiciefor examplena przykładnamelymianowicie

np.

I’d like two shirts, for example an orange one and a blue one.
Chciałbym dwie koszule, na przykład pomarańczową i niebieską.

I admire two features, namely courage and resistance.
Cenię dwie cechy, mianowicie odwagę i opór.

2. Przekazywanie dodatkowych informacji:

toorównież, takżefurthermoreco więcej, ponadto
alsorównieżin additionw dodatku
apart fromz wyjątkiem/pozain addition tow dodatku/ponadto
as well asjak równieżmoreoverco więcej
besidesoprócztoorównież, także

np.

I, too, am happy about the news.
Ja również cieszę się z wiadomości.

As well as the expenses, you have to take care of all the invoices.
Poza wydatkami, musisz zająć się wszystkimi fakturami.

3. Podsumowanie wypowiedzi:

to summarise, to sum upstreszczającin summaryw podsumowaniu
to concludepodsumowującto concludepodsumowując
in shortpokrótceto summarise, to sum upstreszczając

np.

In conclusion, you owe me £12.
Podsumowując, jesteś mi winny 12 funtów.

To sum up, the paper should be delivered by the end of the week.
Poza wydatkami, musisz zająć się wszystkimi fakturami.

4. Przebieg wydarzeń i czynności:

Firstly, secondly..., In the first place, in the second placenajpierw, potemThe former… the latterpierwszy/ostatni
Lastlyna końcuThe following…następnie
The first point is…w pierwszej kolejności…Finallywreszcie, w końcu

np.

Firstly, read the instruction carefully.
Najpierw uważnie przeczytaj instrukcję.

The former house belonged to the Smiths, the latter – to the Browns.
Pierwszy dom należał do państwa Smithów, a drugi – do państwa Brownów.

5. Informowanie o powodzie:

due to… ponieważ / z powoduasjako że
owing to…ze względu nasinceponieważ, albowiem
because of…z powodu / dlatego żefordlatego że / ponieważ

np.

Due to an emergency, the class has been cancelled.
Z powodu nagłej sytuacji, zajęcia zostały odwołane.

Since you haven’t picked up the phone, I wasn’t able to meet you.
Ponieważ nie odebrałeś telefonu, nie byłem w stanie się z Tobą spotkać.

Did you cancel your trip for your husband was sick?
Odwołaliście wyjazd ponieważ Twój mąż chorował?

6. Informowanie o rezultacie:

consequentlyw konsekwencjithereforestąd/zatem/w związku z tym
as a resultw rezultaciethuszatem
sozatemhenceskutkiem tego

np.

As a result, the hospital stopped receiving patients in 2009.
W rezultacie szpital przestał przyjmować pacjentów w 2009 roku.

I had a tap in the kitchen fixed, so you wouldn’t have to wish dishes in the bathroom.
Naprawiłam kran w kuchni, żebyś nie musiał być naczyń w łazience. o.

7. Zestawienie przeciwnych informacji:

butalein spite of pomimo
howeverjednak, jednakżenonethelessniemniej
althoughchociaż, pomimoneverthelessniemniej
even thoughchociaż, pomimounlike inaczej niż
thoughchociaż whereas tymczasem
despitemimowhilepodczas gdy

np.

Although Maria came left, the guest were still there.
Z powodu nagłej sytuacji, zajęcia zostały odwołane.

My brothers came in to say hello; however, their dad had been already gone.
Moi bracia przyszli się przywitać, jednak tata już zdążył pojechać.

Despite poor reviews, the audience loved the show.
Mimo słabych recenzji, publiczność pokochała przedstawienie.

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!