fbpx
Strona główna » Stopniowanie przymiotników w języku angielskim
Gramatyka

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim

A preschooler is sticking his head out of an old fortress window

Przymiotniki dostarczają dodatkowych informacji o kimś lub o czymś. W języku angielskim przymiotniki mają niezmienną formę bez względu na liczbę i rodzaj rzeczowników, które określają, np.

a clever student
mądry student

ten young women
dziesięć młodych kobiet

Przymiotniki dzieli się na regularne (jednosylabowe, dwusylabowe, trzy- i więcej sylabowe) oraz nieregularne.

Przymiotniki regularne: stopień wyższy w języku angielskim (COMPARATIVE)

  • Przymiotniki jednosylabowe tworzą stopień wyższy poprzez dodanie końcówki -er lub -r do stopnia równego, np.

weak + er = weaker
słaby -> słabszy

nice+ r = nicer
miły -> milszy

  • W przypadku przymiotników jednosylabowych, które kończą się spółgłoską poprzedzoną samogłoską, podwaja się ostatnią spółgłoskę, a następnie dodaje końcówkę -er, np.

fat + t + er = fatter
gruby -> grubszy

slim + m + er = slimmer
szczupły -> szczuplejszy

  • W przypadku przymiotników kończących się zbitki dowolnej spółgłoski z samogłoską -y, samogłoska -y ulega zamianie na samogłoskę -i, po której dodaje się końcówkę -er, np.

lovely + y->i + er = lovelier
cudowny -> cudowniejszy

easy + y->i + er = easier
łatwy -> łatwiejszy

  • Przymiotniki złożone z więcej niż dwu sylab oraz przymiotniki dwusylabowe z końcówką (-ful, -ing, -ed, -less, -ive, -ant, -ent) oraz jednosylabowe przymiotniki takie jak: ill (chory), lost (zagubiony), right (prawidłowy), worth (warty) tworzą stopień wyższy poprzez umieszczeniem przed nimi przysłówka more, np.

dangerous -> more dangerous
niebezpieczny -> bardziej niebezpieczny

beautiful -> more beautiful
piękny -> piękniejszy

interesting -> more interesting
interesujący -> bardziej interesujący

sensitive -> more sensitive
wrażliwy -> wrażliwszy

  • Większość przymiotników dwusylabowych można tworzyć według obu zasad, np.

common -> commoner / more common
powszechny -> powszechniejszy / bardziej powszechny

Przymiotniki regularne: stopień najwyższy w języku angielskim (SUPERLATIVE)

  • Przymiotniki zakończone w stopniu wyższym na -er lub -r przyjmują w stopniu najwyższym końcówkę -est poprzedzoną przedimkiem określonym the, np.

high -> higher -> the highest
wysoki -> wyższy -> najwyższy

  • Przymiotniki, które tworzą stopień wyższy przy pomocy przysłówka more, w stopniu najwyższym są poprzedzane przysłówkiem the most, np.

intelligent -> more intelligent -> the most intelligent
inteligentny -> bardziej inteligentny -> najbardziej inteligentny

Przymiotniki nieregularne

Niektóre przymiotniki w języku angielskim posiadają nieregularne formy stopnia wyższego i najwyższego, np.

STOPIEŃ RÓWNYSTOPIEŃ WYŻSZYSTOPIEŃ NAJWYŻSZY
bad
zły
worse
gorszy
the worst
najgorszy
good
dobry
better
lepszy
the best
najlepszy
far
daleki
(w stosunku do odległości)
farther
dalszy
the farthest
najdalszy
far
daleki
(w przenośni)
further
dalszy
the furthest
najdalszy
old
stary
older
starszy
the older
najstarszy
old
stary
elder
starszy
(w odniesieniu do osób)
the eldest
(w odniesieniu do osób)
Udostępnij!

Zaobserwuj nas!