fbpx
Gramatyka

Used to, be used to, get used to – co oznaczają i jak poprawnie je stosować?

W języku angielskim istnieją konstrukcje, które mogą być dość tajemnicze i niezrozumiałe. Jedną z nich jest forma used to, gdyż ciężko domyśleć się od razu. Również fakt, że czasownik “use” ma inne znaczenie niż ten, o którym mowa, działa na naszą niekorzyść i wprowadza zamieszanie. Postaramy się dzisiaj rozwiązać tę zagadkę, aby wyrażenie used to stało się dla Ciebie banalne, a umiejętność jego używania pokazywała Twoją świetną znajomość języka angielskiego. Wytłumaczymy poniżej budowę konstrukcji used to, jej zastosowanie oraz przestawimy zdania z użyciem tego wyrażenia. Do dzieła!

Kiedy używamy wyrażenia “used to”?
Zwrot ten stosujemy w dwóch sytuacjach:

  • Gdy chcemy powiedzieć o czynnościach lub sytuacjach, które miały miejsce w przeszłości i nie trwają do dzisiaj

I used to live in London, but now I live in Poland (Mieszkałem/am w Londynie, ale teraz mieszkam w Polsce.)

  •  Gdy mówimy o przeszłych przyzwyczajeniach lub stanach, których nie mamy obecnie.

I used to smoke a lot, but then I realised that I have to quit. (Paliłem/am dużo, ale uświadomiłem/am sobie, że muszę przestać.)

Aby utworzyć przeczenie należy dodać “not” do czasownika modalnego “do” w zdaniu.

I didn’t use to train that hard, but now I love fitness. (Nie byłem/am przyzwyczajona do tak ciężkiego trenowania, ale teraz kocham fitness.)

Jak utworzyć pytania z used to?

Pytania z formą “used to” tworzymy poprzez naturalnie poprzez inwesję z wykorzystaniem czasownika posiłkowkego “do”.

Did you use to work at Apple’s office? (Czy pracowałeś/aś w biurze Apple?)

Didn’t you use to play football a lot? (Czy nie grałeś/aś dużo w piłkę nożną?)

WAŻNE! Nie istnieje forma czasu teraźniejszego wyrażenia “used to”. Aby powiedzieć o swoich obecnych przyzwyczajeniach należy użyć czasu Present simple.

Co oznacza “be used to” ?

Formy tej używamy, kiedy mówimy o rzeczach, do których jesteśmy już przyzwyczajeni i nie jest dla nas zaskoczeniem ta sama sytuacja, czy okoliczność. Używamy po niej czasownika z końcówką -ing.

I am used to being at noisy places. (Jestem przyzwyczajony/a do przebywania w hałaśliwych miejscach).

She is used to working at night. (Ona jest przyzwyczajona do pracy w nocy.)

Used to – przeczenie
Przeczenia tworzymy naturalnie poprzez dodatnie “not” do czasownika “to be”.

I am not used to talking English. (Nie jestem przyzwyczajony/a do mówienia po angielsku.)

He is not used to party a lot. (On nie jest przyzwyczajony do ciągłego imprezownia.)

Pytania z used to

Utworzenie pytania następuje podczas inwersję, czyli umieszczenie czasownika “to be” na początku.

Are you used to being at rainy countries? (Jesteś przyzwyczajony/a do przebywania w deszczowych krajach?)

Isn’t he used to playing video games? (Czy on nie jest przyzwyczajony do grania w gry?)

Kiedy używamy “get used to”?

Wyrażenie “get used to” w tłumaczeniu z angielskiego oznacza “przyzwyczaić się do czegoś”.

I have to get used to living on my own. (Muszę przyzwyczaić się do życia na swoim.)

She got used to talking with many people. (Ona przyzwyczaiła się do rozmawiania z wieloma ludźmi.)

Przeczenia tworzymy zgodnie z zasadami czasu, w którym chcemy użyć wyrażenia “get used to”.

I won’t get used to working at noisy place. (Nie przyzwyczaję się do pracowania w hałaśliwym miejscu.)

I still haven’t got used to training that long. (Wciąż nie przyzwyczaiłem/am się do trenowania tak długo.)

Pytania tworzymy również zgodnie z zasadami czasu, którego chcemy użyć.

Will you ever get used to driving in big cities? (Czy kiedyś przyzwyczaisz się do jeżdzenia w dużym mieście?)

Has she got used to living with strange people? (Czy ona przyzwyczaiła się do mieszkania z obcymi ludźmi?)

Udostępnij!