fbpx
Strona główna » Cechy charakteru po angielsku
Zwroty i słówka

Cechy charakteru po angielsku

jajka z narysowanymi wyrazami twarzy człowieka

Poznanie cech charakteru w języku angielskim jest niezbędne dla każdego, kto chce płynnie komunikować się w tym języku. Nie tylko pomaga to w opisie siebie i innych, ale również ułatwia zrozumienie literatury, filmów oraz codziennych konwersacji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze cechy charakteru, które mogą być przydatne w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Pozytywne cechy charakteru

 • Active [ˈæktɪv | aktyw] – aktywny
  Posiadający lub wykazujący energię i ciągłą aktywność; dynamiczny.
 • Alert [əˈlɜrt | alert] – czujny
  Szybki w dostrzeganiu i reagowaniu na otoczenie; uważny.
 • Articulate [ɑːˈtɪkjʊleɪt | artikjulet] – elokwentny
  Mający zdolność wyrażania myśli i uczuć w jasny i skuteczny sposób.
 • Aspiring [əˈspaɪərɪŋ | aspirin] – ambitny
  Dążący do osiągnięcia wysokich celów; pełen aspiracji.
 • Assertive [əˈsɜːrtɪv | assertiw] – asertywny
  Pewny siebie i asertywny w wyrażaniu swoich opinii i potrzeb.
 • Balanced [ˈbælənst | balanst] – zrównoważony
  Mający zdrowy rozsądek i stabilność emocjonalną; harmonijny.
 • Benevolent [bəˈnevələnt | benevolent] – życzliwy
  Dobrotliwy, chętny do pomagania innym; pełen życzliwości.
 • Brilliant [ˈbrɪljənt | briliant] – błyskotliwy
  Wyjątkowo inteligentny lub utalentowany; błyskotliwy w myśleniu.
 • Calm [kɑːm | kam] – spokojny
  Wolny od niepokoju, stresu lub ekscytacji; pełen spokoju.
 • Capable [ˈkeɪpəbl | kejpebl] – kompetentny
  Posiadający umiejętności lub kwalifikacje do wykonania określonych zadań.
 • Charismatic [ˌkærɪzˈmætɪk | karizmatik] – charyzmatyczny
  Posiadający wyjątkową zdolność przyciągania, motywowania i inspirowania innych.
 • Charming [ˈtʃɑːmɪŋ | czarming] – czarujący
  Posiadający atrakcyjność lub urok, który zachwyca innych.
 • Clear-headed [ˌklɪəˈhɛdɪd | kliar-heded] – trzeźwo myślący
  Posiadający zdolność jasnego myślenia i podejmowania racjonalnych decyzji.
 • Friendly [ˈfrɛndli | frendli] – przyjacielski
  Życzliwy, otwarty i łatwo nawiązujący kontakty z innymi.
 • Compassionate [kəmˈpæʃənɪt | kom-paszenet] – pełen współczucia
  Wykazujący głębokie zrozumienie i empatię dla cierpienia innych.
 • Confident [ˈkɒnfɪdənt | konfident] – pewny siebie
  Posiadający silne poczucie własnej wartości i zdolności; pewny swoich działań.
 • Courageous [ˈkʌrɪdʒəs | kuridżes] – odważny
  Posiadający zdolność do stawienia czoła strachowi, bólowi, ryzyku, niepewności lub trudnościom.
 • Cultured [ˈkʌltʃərd | kaltżerd] – kulturalny
  Posiadający dobre maniery, wiedzę o sztuce, literaturze i muzyce; wyrafinowany.
 • Decent [ˈdiːsənt | disent] – przyzwoity
  Odpowiedni, godny szacunku, charakteryzujący się uczciwością i moralnością.
 • Dedicated [ˈdɛdɪkeɪtɪd | dediketid] – oddany
  Wykazujący silne zaangażowanie i lojalność wobec celu, zadania lub osoby.
 • Directed [dɪˈrɛktɪd | direktyd] – ukierunkowany
  Posiadający jasno określone cele i dążący do ich realizacji z determinacją.
 • Dutiful [ˈdjuːtɪfʊl | djutiful] – sumienny, obowiązkowy
  Wykonujący swoje obowiązki starannie i z poczuciem odpowiedzialności.
 • Earnest [ˈɜːrnɪst | ernist] – poważny, szczery
  Wyrażający głęboką i szczere zainteresowanie lub przekonanie; autentyczny.
 • Ebullient [ɪˈbʌljənt | ibulient] – tryskający energią
  Pełen entuzjazmu, energii i żywiołowości; bardzo aktywny i radosny.
 • Educated [ˈɛdʒʊkeɪtɪd | edjuketid] – wykształcony
  Posiadający wiedzę i umiejętności nabyte przez naukę; erudycyjny.
 • Efficient [ɪˈfɪʃənt | ifiszent] – skuteczny
  Działający lub produkujący pożądany efekt z minimalnym marnowaniem czasu, wysiłku lub kosztów.
.
 • Elegant [ˈɛlɪgənt | elegant] – elegancki
  Charakteryzujący się prostotą i wyrafinowaniem w wyglądzie, manierach lub stylu.
 • Empathetic [ɛmˈpæθɪtɪk | empatetik] – empatyczny
  Posiadający zdolność do wczuwania się w emocje i doświadczenia innych.
 • Enthusiastic [ɪnˌθjuːziˈæstɪk | enfjuzjastik] – entuzjastyczny
  Pełen zapału i gorliwości w dążeniu do celu lub wykonywaniu zadań.
 • Esthetic [esˈθetɪk | estetyk] – estetyczny
  Posiadający wrażliwość na piękno w sztuce, naturze lub literaturze; mający poczucie estetyki.
 • Exciting [ɪkˈsaɪtɪŋ | ekstajting] – pasjonujący
  Wywołujący silne emocje, zainteresowanie lub entuzjazm; fascynujący.
 • Extraordinary [ɪkˈstrɔːrdɪnəri | ekstraordinary] – nadzwyczajny
  Wykraczający poza to, co zwykłe, zwyczajne lub oczekiwane; niezwykły.
 • Fair [feər | fer] – sprawiedliwy
  Traktujący innych w sposób równy i bezstronny; uczciwy w osądach i działaniach.
 • Farsighted [ˈfɑːrˌsaɪtɪd | farsajted] – dalekowzroczny, przezorny
  Posiadający zdolność do przewidywania przyszłych potrzeb lub trendów; mający długoterminową wizję.
 • Firm [fɜːrm | firm] – stanowczy
  Posiadający silne przekonania i niezachwianą postawę; nieugięty w decyzjach.
 • Flexible [ˈflɛksɪbəl | fleksybl] – elastyczny
  Zdolny do dostosowywania się do zmieniających się okoliczności lub wymagań; łatwo przystosowujący się.
 • Focused [ˈfoʊkəst | fokust] – skupiony
  Skoncentrowany na określonym celu lub zadaniu; mający jasny kierunek.
 • Forgiving [fərˈɡɪvɪŋ | forgiving] – wyrozumiały
  Posiadający zdolność do wybaczania innym za ich błędy lub urazy.
 • Gentle [ˈdʒɛntl | dżentl] – łagodny
  Delikatny, spokojny i opiekuńczy w swoim zachowaniu; nieagresywny.
 • Genuine [ˈdʒɛnjuɪn | dżenjuin] – szczery, prawdziwy
  Autentyczny, prawdziwy i pozbawiony fałszu; szczery w swoich intencjach.
 • Gracious [ˈɡreɪʃəs | grejszys] – łaskawy
  Pokazujący uprzejmość, życzliwość i szlachetność wobec innych; pełen wdzięczności.
 • Hearty [ˈhɑrti | harti] – serdeczny
  Wyrażający ciepło, entuzjazm i życzliwość; serdeczny w relacjach z innymi.
 • Helpful [ˈhɛlpfəl | helpfyl] – pomocny
  Gotowy i skłonny do udzielenia pomocy innym; wspierający i życzliwy.
 • Heroic [hɪˈroʊɪk | heroik] – bohaterski
  Wykazujący się odwagą, męstwem i poświęceniem w obliczu niebezpieczeństwa lub trudności.
 • Humble [ˈhʌmbəl | hambl] – skromny
  Nieprzechwalający się, pokorny i uznający swoje ograniczenia; nieafiszujący się swoimi zasługami.
 • Humorous [ˈhjuːmərəs | hjumorus] – dowcipny
  Sprawiający radość innym poprzez zabawę, żarty i poczucie humoru.
 • Innovative [ˈɪnəˌveɪtɪv | inowetiv] – nowatorski
  Posiadający zdolność do tworzenia nowych i kreatywnych rozwiązań; innowacyjny.
 • Intelligent [ɪnˈtɛlɪdʒənt | inteligent] – inteligentny
  Posiadający zdolność logicznego myślenia, rozumowania i rozwiązywania problemów.
 • Intuitive [ɪnˈtuɪtɪv | intuatyw] – intuicyjny
  Posiadający zdolność do wyczucia sytuacji lub rozwiązania problemu bez konieczności analizowania faktów.
 • Kind [kaɪnd | kajnd] – miły
  Życzliwy, uprzejmy i wyrozumiały wobec innych; pełen dobroci i empatii.
 • Many-sided [ˌmɛniˈsaɪdɪd | meni-sajdid] – wszechstronny
  Posiadający wiele różnorodnych zainteresowań, talentów lub umiejętności; wszechstronny.
 • Masculine (Manly) [ˈmæskjəlɪn | maskulin] – męski
  Charakteryzujący się cechami tradycyjnie kojarzonymi z męskością.
 • Mature [məˈtʃʊr | majtłur] – dojrzały
  Osiągnięty emocjonalnie, odpowiedzialny i świadomy swoich działań; dojrzały w myśleniu i zachowaniu.
 • Neat [niːt | nit] – schludny
  Uporządkowany, czysty i zorganizowany w wyglądzie lub działaniu.
 • Observant [əbˈzɜrvənt | obzervent] – spostrzegawczy
  Uważny i zauważający nawet najdrobniejsze szczegóły; spostrzegawczy.
 • Open [ˈoʊpən | open] – otwarty
  Otwarty na nowe pomysły, doświadczenia i perspektywy; elastyczny i tolerancyjny.
 • Original [əˈrɪdʒənəl | oridżynal] – oryginalny
  Unikalny, niepowtarzalny i twórczy; odznaczający się autentycznością i kreatywnością.
 • Painstaking [ˈpeɪnstɛɪkɪŋ | pejnstejking] – pracowity, staranny
  Dokładny i skrupulatny w wykonywaniu pracy lub zadania; staranny i precyzyjny.
 • Passionate [ˈpæʃənət | paszynet] – namiętny
  Wyrażający głębokie zaangażowanie, emocje i entuzjazm wobec czegoś.
 • Peaceful [ˈpiːsfl | pisful] – spokojny, bezkonfliktowy
  Charakteryzujący się brakiem agresji, sporów lub konfliktów; harmonijny i spokojny.
 • Perceptive [pərˈsɛptɪv | perceptive] – spostrzegawczy
  Posiadający zdolność do szybkiego zauważania i zrozumienia sytuacji lub ludzi.
 • Persuasive [pərˈsweɪsɪv | perswesiv] – przekonujący
  Skutecznie przekonujący innych do swoich poglądów lub działań; wpływowy.
 • Playful [ˈpleɪfəl | plejful] – wesoły, żartobliwy
  Lubiący zabawę, żarty i nieformalne zachowanie; radosny i pełen energii.
 • Precise [prɪˈsaɪs | presajs] – dokładny, precyzyjny
  Wyrażający się jasno i dokładnie, bez zbędnych szczegółów lub nieścisłości.
 • Profound [prəˈfaʊnd | profound] – głęboki
  Posiadający wielką głębię myśli, emocji lub znaczenia; głęboko przemyślany lub odczuwany.
 • Protective [prəˈtɛktɪv | protektiw] – opiekuńczy
  Chrońiący i dbający o bezpieczeństwo innych; opiekuńczy i troskliwy.
 • Providential [prɒvɪˈdɛnʃəl | prouvidenszal] – przezorny
  Wydający się być inspirowany lub chroniony przez wyższą siłę; przezorny i szczęśliwy.
 • Purposeful [ˈpɜːrpəsfʊl | persposful] – zdeterminowany
  Mający jasno określony cel lub intencję i dążący do jego osiągnięcia zdecydowanym działaniem.
 • Resourceful [rɪˈsɔːrsfl | risołrsful] – przedsiębiorczy
  Zdolny do szybkiego znalezienia rozwiązania w trudnej sytuacji; pomysłowy i kreatywny.
 • Responsive [rɪˈspɒnsɪv | risponsiw] – wrażliwy, dynamiczny
  Szybko reagujący na potrzeby innych lub zmieniające się okoliczności; elastyczny i wrażliwy.
 • Reverential [ˌrɛvəˈrɛnʃəl | rewenrenczal] – pełen szacunku, nabożny
  Wyrażający głęboki szacunek i podziw wobec czegoś lub kogoś; pełen czci i nabożności.
 • Scrupulous [ˈskruːpjʊləs | skrupjulus] – skrupulatny
  Sumienny i dokładny w wykonywaniu obowiązków lub podejmowaniu decyzji; skrupulatny.
 • Selfless [ˈsɛlflɪs | selfles] – altruistyczny
  Gotowy do poświęceń dla dobra innych; bezinteresowny i pełen empatii.
 • Serious [ˈsɪriəs | sirias] – poważny
  Zbierający się, skupiony i niezbyt skłonny do żartów; poważny w podejściu do życia.
 • Sexy [ˈsɛksi | seksy] – seksowny
  Wywołujący pożądanie lub zainteresowanie płci przeciwnej; atrakcyjny i pociągający.
 • Shrewd [ʃruːd | szrud] – bystry
  Posiadający zdolność szybkiego i inteligentnego rozumowania; przenikliwy i obrotny.
 • Simple [ˈsɪmpl | simpl] – prosty
  Niezłożony, łatwy do zrozumienia lub wykorzystania; pozbawiony skomplikowania.
 • Skillful [ˈskɪlfʊl | skilful] – zręczny
  Posiadający umiejętności i talent w wykonywaniu określonych zadań lub czynności.
 • Sociable [ˈsoʊʃəbl | soszabl] – towarzyski
  Lubiący towarzystwo innych ludzi; otwarty i komunikatywny.
 • Solid [ˈsɑːlɪd | solid] – solidny
  Rzetelny, niezawodny i godny zaufania; stabilny i pewny.
 • Strong [strɔːŋ | strong] – silny
  Posiadający dużą siłę fizyczną lub psychiczną; wytrwały i odporny.
 • Subtle [ˈsʌtl | satl] – subtelny
  Delikatny, nieoczywisty lub trudny do zauważenia; dyskretny i delikatny.
 • Sweet [swiːt | swit] – słodki
  Przyjemny, miły i uprzejmy w zachowaniu lub charakterze.
 • Sympathetic [sɪmpəˈθɛtɪk | sympatetik] – pełen współczucia
  Życzliwy, empatyczny i gotowy do współczucia dla innych.
 • Systematic [ˌsɪstəˈmætɪk | sistematyk] – systematyczny
  Działający lub postępujący zgodnie z planem lub metodycznie; uporządkowany i konsekwentny.
 • Tasteful [ˈteɪstfl | teistful] – gustowny
  Posiadający dobry gust w wyborze, stylu lub sztuce; estetyczny i elegancki.
 • Thorough [ˈθʌroʊ | terou] – dokładny
  Wykonujący zadanie lub analizę z całościowym podejściem i szczegółową uwagą.
 • Tidy [ˈtaɪdi | tajdi] – schludny
  Utzymujący porządek i czystość w swoim otoczeniu lub wyglądzie.
 • Uncomplaining [ʌnkəmˈpleɪnɪŋ | ankemplejning] – nienarzekający
  Nie skarżący się lub nie wyrażający narzekań na trudności lub ból.
 • Understanding [ˌʌndərˈstændɪŋ | anderstanding] – wyrozumiały
  Współczujący, empatyczny i zdolny do zrozumienia punktu widzenia innych.
 • Unfoolable [ʌnˈfuːləbl | anfulabl] – nie dający się oszukać
  Niezłomny i nieustępliwy wobec oszustw, manipulacji lub złudzeń.
 • Upright [ˈʌpraɪt | aprajt] – rzetelny, prawy
  Prawy, uczciwy i szanujący zasady moralne; niezłomny w obronie swoich przekonań.
 • Urbane [ɜːrˈbeɪn | erbejn] – grzeczny, wytworny
  Zaimponowany w zachowaniu, stylu i manierach; elegancki i wyrafinowany.
 • Venturesome [ˈvɛntʃərsəm | ventczersem] – śmiały, przedsiębiorczy
  Gotowy do podejmowania ryzyka i eksplorowania nowych możliwości; odważny i przedsiębiorczy.
 • Vivacious [vɪˈveɪʃəs | vivacious] – pełen życia
  Energiczny, radosny i pełen entuzjazmu; żywiołowy i energetyczny.
 • Warm [wɔrm | łorm] – ciepły
  Przyjemny, serdeczny i życzliwy w kontakcie z innymi; emanujący ciepłem i sympatią.

Przykłady z użyciem poztywnych cech charakteru

Her gentle demeanor makes her a comforting presence in times of need.
Jej łagodna postawa sprawia, że jest pocieszającą obecnością w trudnych chwilach.

He is genuine in his interactions, always speaking from the heart.
On jest szczery w swoich relacjach, zawsze mówiąc prosto z serca.

Her helpful nature means she’s always willing to lend a hand to those in need.
Jej pomocna natura oznacza, że zawsze chętnie podaje pomocną dłoń tym, którzy jej potrzebują.

His innovative ideas constantly push the boundaries of what’s possible.
Jego nowatorskie pomysły ciągle przesuwają granice tego, co możliwe.

She is passionate about her work, pouring her heart and soul into every project.
Jest namiętna w swojej pracy, wkładając w każdy projekt całe serce.

His perseverance in the face of challenges serves as an inspiration to others.
Jego wytrwałość w obliczu wyzwań stanowi inspirację dla innych.

He is responsive to the needs of others, always ready to offer assistance.
Jest wrażliwy na potrzeby innych, zawsze gotowy do udzielenia pomocy.

Her warm personality creates a welcoming atmosphere wherever she goes.
Jej ciepła osobowość tworzy przyjazną atmosferę wszędzie tam, gdzie się znajduje.

Negatywne cechy charakteru po angielsku 

 • Airy [ˈɛəri | eri] – beztroski
  Bezczelny i beztroski w podejściu do życia; niezwiązany z troskami lub obowiązkami.
 • Amoral [ˌeɪˈmɔːrəl | amorol] – amoralny
  Nieprzestrzegający standardów moralnych; pozbawiony poczucia moralności.
 • Angry [ˈæŋɡri | angry] – rozgniewany
  Wyrażający gniew, irytację lub frustrację wobec czegoś lub kogoś.
 • Anxious [ˈæŋkʃəs | angi-szys] – zaniepokojony
  Cierpiący na niepokój, niepewność lub obawy dotyczące przyszłości.
 • Apathetic [ˌæpəˈθɛtɪk | apate-tyk] – apatyczny
  Obojętny, niezainteresowany lub niezdolny do wyrażania emocji lub zaangażowania.
 • Argumentative [ˌɑːɡjəˈmɛntətɪv | argumentatyw] – kłótliwy
  Skłonny do sporów, kłótni lub dyskusji, szczególnie w sposób uparty i niekonstruktywny.
 • Arrogant [ˈærəɡənt | arrogant] – arogancki
  Wykazujący nadmierną pewność siebie lub wyniosłość wobec innych; zarozumiały.
 • Asocial [eɪˈsəʊʃəl | asocjal] – aspołeczny
  Unikający kontaktów społecznych lub niechętny do interakcji z innymi ludźmi.
 • Bad, Evil [bæd, ˈiːvl | bad, iwil] – zły
  Szkodliwy, niegodziwy lub moralnie nieakceptowalny; przeciwstawiający się dobru.
 • Brutal [ˈbruːtl | brutl] – brutalny
  Okrutny, bezlitosny lub brutalny w swoich działaniach lub zachowaniu.
 • Callous [ˈkæləs | kales] – bezduszny
  Nieczuły, obojętny lub niezdolny do empatii wobec cudzego cierpienia.
 • Careless [ˈkɛrlɪs | kełles] – nieuważny, obojętny
  Niedbający o konsekwencje, nieostrożny lub niezainteresowany skutkami swoich działań.
 • Clumsy [ˈklʌmzi | klamsi] – niezdarny
  Niezgrabny, niezdolny do eleganckiego i precyzyjnego poruszania się lub działania.
 • Cold [koʊld | kold] – oziębły
  Chłodny, nieprzyjazny lub odpychający w swoim zachowaniu lub stosunku do innych.
 • Complaintive [kəmˈpleɪntɪv | komplejntiw] – narzekający
  Skłonny do narzekania lub wyrażania niezadowolenia z różnych sytuacji lub warunków.
 • Compulsive [kəmˈpʌlsɪv | kompulsyw] – kompulsywny
  Poddający się nałogowi lub nawykowi w sposób niekontrolowany i uporczywy.
 • Confused [kənˈfjuzd | konfjuzd] – zdezorientowany
  Zdezorientowany, zagubiony lub niepewny co do własnych myśli lub uczuć.
 • Cowardly [ˈkaʊərdli | kałerdli] – tchórzliwy
  Bojaźliwy, nieodważny lub unikający ryzyka lub konfrontacji.
 • Crafty [ˈkrɑːfti | krafti] – przebiegły
  Sprytny, przebiegły lub podstępny w osiąganiu swoich celów lub interesów.
 • Crass [kræs | kras] – prostacki
  Nieokrzesany, bezkulturtny lub pozbawiony delikatności w swoim zachowaniu lub mowie.
 • Crazy [ˈkreɪzi | krejzi] – szalony
  Działający lub myślący w sposób irracjonalny lub niestabilny; szaleńczy lub obłąkany.
 • Crude [kruːd | krud] – grubiański
  Prymitywny, surowy lub nieokrzesany w swoim zachowaniu lub stylu.
 • Cruel [ˈkruːəl | krul] – okrutny
  Okrutny, bezlitosny lub nieczuły wobec cierpienia lub krzywdzenia innych.
 • Cynical [ˈsɪnɪkəl | synikal] – cyniczny
  Podejrzliwy, sceptyczny lub nieufny wobec intencji lub motywów innych ludzi.
 • Desperate [ˈdɛspərət | desperat] – zdesperowany
  Beznadziejny, zrozpaczony lub skrajnie zdeterminowany w sytuacji kryzysowej.
 • Destructive [dɪˈstrʌktɪv | destruktyw] – niszczycielski
  Niszczący, szkodliwy lub prowadzący do zniszczenia lub uszkodzenia.
 • Devious [ˈdiːviəs | diwias] – przebiegły
  Podstępny, obrotny lub nieuczciwy w sposób manipulacji lub oszustwa.
 • Difficult [ˈdɪfɪkəlt | defikult] – trudny
  Skomplikowany, wymagający lub kłopotliwy w sposób wymagający wysiłku lub poświęcenia.
 • Discontented [dɪsˈkɒntɛntɪd | diskontentid] – niezadowolony
  Niekonsekwentny, niezadowolony lub niezaspokojony wobec obecnej sytuacji lub warunków.
 • Discouraging [dɪˈskɜːrɪdʒɪŋ | diskurdżing] – zniechęcający
  Prowadzący do utraty nadziei lub motywacji; deprymujący lub demotywujący.
 • Dull [dʌl | dal] – nudny
  Monotonny, nieciekawy lub pozbawiony życia; nieprzyjemny lub niezainteresowany.
 • Egocentric [ˌiːɡəʊˈsɛntrɪk | igosentrk] – egocentryczny
  Skupiony na sobie, samolubny lub niezdolny do empatii wobec innych.
 • Excitable [ɪkˈsaɪtəbl | iksajtobl] – pobudliwy
  Skłonny do szybkiego reagowania emocjonalnego lub nadmiernego podniecenia.
 • False [fɔːls | fols] – fałszywy
  Nieprawdziwy, nieuczciwy lub niegodziwy w swoich działaniach lub twierdzeniach.
 • Fickle [ˈfɪkəl | fikl] – kapryśny
  Niestały, niezdecydowany lub nieprzewidywalny w swoich poglądach lub zachowaniu.
 • Foolish [ˈfuːlɪʃ | fulisz] – głupi
  Głupi, nierozważny lub niezdolny do logicznego myślenia; niedorzeczny lub absurdalny.
 • Frightening [ˈfraɪtənɪŋ | fratajning] – przerażający
  Wywołujący strach, przerażenie lub niepokój; groźny lub zastraszający.
 • Frivolous [ˈfrɪvələs | frivilas] – lekkomyślny
  Lekkomyślny, niepoważny lub nieodpowiedzialny w swoich działaniach lub decyzjach.
 • Graceless [ˈɡreɪslɪs | grejsles] – pozbawiony wdzięku
  Niezręczny, niegrzeczny lub nieelegancki w swoim zachowaniu lub stylu.
 • Grim [ɡrɪm | grim] – ponury
  Ponury, posępny lub mroczny w sposób przerażający lub nieprzyjemny.
 • Gullible [ˈɡʌlɪbəl | galebl] – naiwny
  Łatwowierny, naiwny lub podatny na manipulację przez innych.
 • Hesitant [ˈhɛzɪtənt | hezytent] – niezdecydowany
  Niedający się przekonać lub niepewny co do podjęcia decyzji lub działania.
 • Hostile [ˈhɒstaɪl | hostail] – wrogo nastawiony
  Wrogi, nieprzyjazny lub agresywny wobec innych; wrogo nastawiony.
 • Ignorant [ˈɪɡnərənt | ignoran] – ignorancki, niewykształcony
  Nieświadomy, nieuk, lub niezdolny do zrozumienia lub zrozumienia czegoś.
 • Messy [ˈmɛsi | mesi] – niechlujny
  Nieporządny, nieuporządkowany lub nieczysty w swoim otoczeniu lub działaniach.
 • Miserable [ˈmɪzrəbl | mizerabl] – nieszczęśliwy
  Nieszczęśliwy, zdołowany lub pełen smutku i cierpienia.
 • Miserly [ˈmaɪzərli | mizerli] – skąpy
  Skąpy, chciwy lub niechętny do dzielenia się swoimi zasobami lub bogactwem.
 • Moody [ˈmuːdi | mudi] – humorzasty
  Humorzasty, kapryśny lub niestabilny emocjonalnie; podatny na zmiany nastroju.
 • Naive [naɪˈiːv | najiw] – naiwny
  Naiwny, niedoświadczony lub nieświadomy złych intencji innych.
 • Narcissistic [ˌnɑːsɪˈsɪstɪk | narsisystik] – narcystyczny
  Narcystyczny, egoistyczny lub zapatrzony w siebie.
 • Narrow-minded [ˌnærəʊˈmaɪndɪd | naroumaindid] – o ograniczonych horyzontach myślowych
  Posiadający ograniczone poglądy lub perspektywę; niechętny do nowych idei lub innowacji.
 • Obnoxious [əbˈnɒkʃəs | obnokszes] – wstrętny, okropny
  Wstrętny, odpychający lub nieprzyjemny w swoim zachowaniu lub sposobie bycia.
 • Odd [ɒd | od] – dziwny
  Dziwny, nietypowy lub odmienny od normy.
 • Passive [ˈpæsɪv | pasiw] – bierny, pasywny
  Bierny, nieaktywny lub niezainteresowany w działaniu lub interakcji.
 • Possessive [pəˈzɛsɪv | pozesiw] – zaborczy
  Zaborczy, nadmiernie przywiązany do swoich własności lub bliskich.
 • Resentful [rɪˈzɛntfʊl | rizentful] – pełen urazy
  Pełen urazy, oburzenia lub gniewu wobec innych z powodu doświadczonych krzywd lub niesprawiedliwości.
 • Ridiculous [rɪˈdɪkjʊləs | ridikjuləs] – absurdalny
  Absurdalny, niedorzeczny lub śmieszny w sposób nieprzyzwoity.
 • Rigid [ˈrɪdʒɪd | ridget] – sztywny
  Sztywny, nieugięty lub nieelastyczny w swoich przekonaniach lub postawie.
 • Shallow [ˈʃæloʊ | szalo] – powierzchowny
  Powierzchowny, płytki lub niegłęboki w swoich myślach lub działaniach.
 • Silly [ˈsɪli | sili] – głupi
  Głupi, niemądry lub absurdalny w sposób infantylny lub niepoważny.
 • Sloppy [ˈslɒpi | slopi] – niedbały
  Niedbały, niechlujny lub zaniedbujący szczegóły w swoich działaniach lub zachowaniu.
 • Slow [sloʊ | słou] – powolny
  Wolny, niezręczny lub oporny na szybkie działanie lub reakcję.
 • Stiff [stɪf | stif] – sztywny, zdrętwiały
  Sztywny, nieelastyczny lub zesztywniały w swoim zachowaniu lub postawie.
 • Stupid [ˈstuːpɪd | stiupid] – głupi
  Głupi, niemądry lub nieinteligentny w swoich decyzjach lub działaniach.
 • Submissive [səˈb.mɪsɪv | sabsmisyw] – uległy
  Uległy, podporządkowany lub niezdolny do sprzeciwu wobec woli innych.
 • Superficial [ˌsuːpəˈfɪʃəl | superfiszal] – powierzchowny
  Powierzchowny, płaski lub niegłęboki w swoich myślach lub zainteresowaniach.
 • Suspicious [səˈspɪʃəs | saspiśes] – podejrzliwy, podejrzany
  Podejrzliwy, nieufny lub podejrzany co do motywów lub intencji innych.
 • Tense [tɛns | tens] – spięty
  Spięty, napięty lub skoncentrowany w sposób stresujący lub nerwowy.
 • Thoughtless [ˈθɔːtləs | fotles] – bezmyślny
  Bezmyślny, nieodpowiedzialny lub nieprzemyślany w swoich działaniach lub decyzjach.
 • Troublesome [ˈtrʌblsəm | trablesm] – kłopotliwy
  Kłopotliwy, dokuczliwy lub prowokujący problemy lub trudności.
 • Weak [wiːk | wik] – słaby
  Słaby, bezsilny lub niezdolny do przeciwstawienia się lub obrony.

Przykłady z użyciem negatywnych cech charakteru

His angry outbursts often leave others feeling intimidated and uncomfortable.
Jego rozgniewane wybuchy często sprawiają, że inni czują się zastraszeni i nieswojo.

She tends to be argumentative, always looking for a debate even over minor issues.
Ona ma skłonność do kłótni, zawsze szukając sporu nawet w drobnych sprawach.

His arrogant demeanor makes it difficult for others to connect with him on a personal level.
Jego arogancka postawa sprawia, że innym trudno nawiązać z nim osobistą więź.

She can be callous in her interactions, often disregarding the feelings of others.
Potrafi być bezduszna w swoich relacjach, często lekceważąc uczucia innych.

His careless attitude towards deadlines often leads to missed opportunities.
Jego niechlujne podejście do terminów często prowadzi do przegapionych okazji.

She is jealous of others’ success, often undermining their achievements.
Jest zazdrosna o sukcesy innych, często podważając ich osiągnięcia.

His reckless behavior puts not only himself but also others at risk.
Jego lekkomyślne zachowanie naraża nie tylko siebie, ale także innych na ryzyko.

She has a manipulative streak, often using others for her own gain.
Ona ma w sobie manipulacyjny pociąg, często wykorzystując innych dla własnych korzyści.

.

Niejednoznaczne cechy charakteru po angielsku

 • Boyish [ˈbɔɪɪʃ | bojisz] – chłopięcy
 • Busy [ˈbɪzi | bizi] – zaprzańczy
 • Carefree [ˈkɛː(r)ˌfriː | kerrfri] – beztroski
 • Complaisant [kəmˈpleɪzənt | komplejzant] – ustępliwy
 • Dreamy [ˈdriːmi | drimi] – rozmarzony
 • Frugal [ˈfruːɡl | frugl] – oszczędny
 • Modern [ˈmɒdə(r)n | modern] – nowoczesny
 • Neutral [ˈnjuːtrəl | njutrel] – neutralny
 • Critical [ˈkrɪtɪkl | krytykl] – krytyczny
 • Dominating [ˈdɒmɪneɪtɪŋ | domineting] – dominujący
 • Earthy [ˈɜː(r)θi | earthi] – prostolinijny
 • Formal [ˈfɔː(r)məl | formal] – formalny
 • Fussy [ˈfʌsi | fasi] – wybredny
 • Nonchalant [ˈnɒnʃələnt | nonszalant] – nonszalancki
 • Old-fashioned [əʊldˈfæʃənd | oldfeszend] – staroświecki
 • Shy [ʃaɪ | szaj] – wstydliwy, nieśmiały

Podsumowanie


Warto zdobywać wiedzę na temat cech charakteru po angielsku, ponieważ umożliwia to lepsze zrozumienie samego siebie oraz innych osób. Posiadanie tej wiedzy może przynieść szereg korzyści:

Skuteczniejsza komunikacja: Znając słownictwo związane z cechami charakteru, możemy precyzyjniej wyrażać swoje myśli i uczucia w języku angielskim, co ułatwia skuteczną komunikację zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym.

Budowanie relacji: Świadomość cech charakteru pomaga w lepszym zrozumieniu innych osób, co może ułatwić budowanie trwałych i harmonijnych relacji zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Rozwój osobisty: Poznanie pozytywnych cech charakteru może być inspirujące i motywujące do ich rozwijania u siebie, podczas gdy zrozumienie negatywnych cech może pomóc w identyfikacji obszarów do poprawy i rozwoju osobistego.

Sukces w życiu zawodowym: Wiele cech charakteru, takich jak asertywność, komunikatywność czy zdolność do współpracy, jest cenionych w środowisku zawodowym. Znając terminologię związaną z tymi cechami po angielsku, możemy skuteczniej prezentować swoje umiejętności i kwalifikacje na rynku pracy.

W skrócie, posiadanie wiedzy na temat cech charakteru po angielsku może przyczynić się do lepszego porozumienia się z innymi, rozwoju osobistego oraz osiągania sukcesów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Udostępnij!

Zaobserwuj nas!