fbpx
Strona główna » Narzędzia po angielsku
Zwroty i słówka

Narzędzia po angielsku

narzędzia ogrodowe wiszące na haczykach w szklarni

Narzędzia są nieodłącznym elementem wielu zawodów i codziennego życia. Znajomość ich angielskich nazw jest przydatna zarówno w pracy, jak i podczas podróży.

Podstawowe narzędzia Tłumaczenie
Hammer [ˈhæmər | hammer] młotek
Screwdriver [ˈskruːˌdraɪvər | screwdriver] śrubokręt
Wrench [rɛntʃ | wrench] klucz
Pliers [ˈplaɪərz | pliers] kombinerki
Saw [sɔː | saw] piła
Drill [drɪl | drill] wiertarka
Level [ˈlɛvəl | level] poziomica
Tape measure [teɪp ˈmɛʒər | tape measure] miara zwijana
Chisel [ˈtʃɪzəl | chisel] dłuto
Screw [skruː | screw] śruba
Nail [neɪl | nail] gwóźdź
Bolt [boʊlt | bolt] śruba (z nakrętką)
Nut [nʌt | nut] nakrętka

Przykłady zdań z podstawowymi narzędziami

Hammer the nail into the wall.
Wbij młotek w ścianę.

Tighten the screw with a screwdriver.
Dokręć śrubę za pomocą śrubokręta.

Use the wrench to loosen the bolt.
Użyj klucza do poluzowania śruby.

Cut the wire with pliers.
Przetnij drut za pomocą kombinerek.

Saw the wood with a saw.
Przepiłuj drewno za pomocą piły.

Drill a hole with a drill.
Wywierć otwór za pomocą wiertarki.

Check the level with a level.
Sprawdź poziom za pomocą poziomicy.

Measure the length with a tape measure.
Zmierz długość za pomocą miary zwijanej.

Carve the wood with a chisel.
Wystrugaj drewno za pomocą dłuta.

Narzędzia ogrodnicze Tłumaczenie
Shovel [ˈʃʌvəl | shovel] łopata
Hose [hoʊz | hose] wąż ogrodowy
Rake [reɪk | rake] grabie
Pruner [ˈpruːnər | pruner] sekator
Wheelbarrow [ˈwiːlbæroʊ | wheelbarrow] taczka
Spade [speɪd | spade] szpadel
Gloves [glʌvz | gloves] rękawice ogrodnicze
Watering can [ˈwɔːtərɪŋ kæn | watering can] konewka
Lawn mower [lɔːn ˈmoʊər | lawn mower] kosiarka do trawy
Hedge trimmer [hɛdʒ ˈtrɪmər | hedge trimmer] nożyce do żywopłotu
Fertilizer spreader [ˈfɜːrtɪlaɪzər ˈsprɛdər | fertilizer spreader] rozsiewacz nawozu

Przykłady zdań z narzędziami ogrodniczymi

Dig a hole with a shovel.
Wykop dziurę za pomocą łopaty.

Water the plants with a hose.
Podlej rośliny za pomocą węża ogrodowego.

Gather leaves with a rake.
Zgarnij liście za pomocą grabii.

Trim the branches with a pruner.
Przytnij gałęzie za pomocą sekatora.

Transport soil with a wheelbarrow.
Przewieź ziemię za pomocą taczki.

Plant flowers with a spade.
Posadź kwiaty za pomocą szpadla.

Protect your hands with gloves.
Ochron swoje ręce za pomocą rękawic ogrodniczych.

Water the flowers with a watering can.
Podlej kwiaty za pomocą konewki.

Mow the lawn with a lawn mower.
Skoś trawnik za pomocą kosiarki do trawy.

Trim the hedge with a hedge trimmer.
Przytnij żywopłot za pomocą nożyc do żywopłotu.

Spread fertilizer with a fertilizer spreader.
Rozsiej nawóz za pomocą rozsiewacza nawozu.

Narzędzia kuchenne Tłumaczenie
Knife [naɪf | knife] nóż
Spatula [ˈspætʃələ | spatula] szpatułka
Peeler [ˈpiːlər | peeler] obieraczka
Grater [ˈɡreɪtər | grater] tarka
Whisk [wɪsk | whisk] trzepaczka
Cutting board [ˈkʌtɪŋ bɔːrd | cutting board] deska do krojenia
Measuring cup [ˈmɛʒərɪŋ kʌp | measuring cup] miarka kuchenna
Colander [ˈkɒləndər | colander] durszlak
Mortar and pestle [ˈmɔːrtər ænd ˈpɛstəl | mortar and pestle] moździerz
Rolling pin [ˈroʊlɪŋ pɪn | rolling pin] wałek do ciasta
Blender [ˈblɛndər | blender] blender
Mixer [ˈmɪksər | mixer] mikser

Przykłady zdań z narzędziami kuchennymi

Cut the vegetables with a knife.
Pokrój warzywa za pomocą noża.

Flip the pancake with a spatula.
Przewróć naleśnik za pomocą szpatułki.

Peel the apple with a peeler.
Obierz jabłko za pomocą obieraczki.

Grate the cheese with a grater.
Zetrzyj ser za pomocą tarki.

Whisk the eggs with a whisk.
Ubij jajka za pomocą trzepaczki.

Chop the onions on a cutting board.
Posiekaj cebulę na desce do krojenia.

Measure the flour with a measuring cup.
Odmiarz mąkę za pomocą miarki kuchennej.

Drain the pasta in a colander.
Odsącz makaron w durszlaku.

Grind the spices with a mortar and pestle.
Zmiel przyprawy w moździerzu.

Roll out the dough with a rolling pin.
Rozwałkuj ciasto za pomocą wałka do ciasta.

Blend the soup with a blender.
Zblenduj zupę za pomocą blendera.

Mix the batter with a mixer.
Wymieszaj ciasto za pomocą miksera.

Udostępnij!

Zaobserwuj nas!