fbpx
Strona główna » Angielski w aptece – słownictwo, zwroty, rozmówka
Angielski na co dzień Zwroty i słówka

Angielski w aptece – słownictwo, zwroty, rozmówka

Apteka to miejsce, gdzie komunikacja jest kluczem, zwłaszcza gdy podróżujesz po krajach anglojęzycznych. Znajomość podstawowych słów i zwrotów związanych z tematyką apteczną może być nieoceniona – chodzi przecież o zdrowie człowieka. Poniżej przedstawiamy kluczowe słownictwo oraz praktyczne zwroty wraz z ich wymową i tłumaczeniem.

Słownictwo angielskie w aptece

Pharmacy – /ˈfɑːrməsi/ – [faar-ma-si]Apteka
Prescription – /prɪˈskrɪpʃən/ – [pri-skrip-szyn]Recepta
Over-the-counter (OTC) – /ˌoʊvər ðə ˈkaʊntər/ – [-wer-de-kaun-ter]Bez recepty
Medicine – /ˈmɛdɪsɪn/ – [med-i-sin]Lek
Dosage – /ˈdoʊsɪdʒ/ – [dou-sidż]Dawka
Side effects – /saɪd ɪˈfɛkts/ – [sajd i-fekts]Skutki uboczne
Allergy – /ˈælərdʒi/ – [al-er-dżi]Alergia
Painkiller – /ˈpeɪnkɪlər/ – [pejn-ki-ler]Środek przeciwbólowy
Antibiotic – /ˌæntɪbaɪˈɒtɪk/ – [an-ti-baj-o-tik]Antybiotyk
Syrup – /ˈsɪrəp/ – [sir-rup]Syrop
Pill – /pɪl/ – [pil]Tabletka
Capsule – /ˈkæpsjul/ – [kap-sul]Kapsułka
Cream – /kriːm/ – [krim]Krem
Ointment – /ˈɔɪntmənt/ – [ojnt-ment]Maść
Drops – /drɒps/ – [drops]Krople
Bandage – /ˈbændɪdʒ/ – [bend-idż]Bandaż
Thermometer – /θərˈmɒmɪtər/ – [fer-mom-e-ter]Termomentr
Cough – /kɒf/ – [kof]Kaszel
Fever – /ˈfiːvər/ – [fi-wer]Gorączka
Cold – /koʊld/ – [kould]Przeziębienie
Inhaler – /ɪnˈheɪlər/ – [in-hej-ler]Inhalator
Vitamin – /ˈvaɪtəmɪn/ – [wai-ta-min]Witamina
Laxative – /ˈlæksətɪv/ – [laks-a-tiw]Środek przeczyszczający
Antiseptic – /ˌæntɪˈsɛptɪk/ – [an-ti-sep-tik]Środek antyseptyczny
Vaccine – /vækˈsiːn/ – [wak-sin]Szczepionka
Insulin – /ˈɪnsjʊlɪn/ – [ins-u-lin]Insulina
Suppository – /səˈpɒzɪtɔːri/ – [su-poz-i-to-ri]Czopek
.

Zwroty angielskie w aptece

Do you have…? – /duː juː hæv…?/ – [du ju haw…?]Czy masz…?
I need… – /aɪ niːd…/ – [aj nid…]Potrzebuję…
How much is this? – /haʊ mʌʧ ɪz ðɪs?/ – [hau macz iz dis?]ile to kosztuje?
Where can I find…? – /wɛər kæn aɪ faɪnd…?/ – [łer kan aj fajnd…?]Gdzie mogę znaleźć…?
I have a prescription. – /aɪ hæv ə prɪˈskrɪpʃən/ – [aj haw a pri-skrip-szyn.]Mam receptę.
What are the side effects? – /wɒt ɑːr ðə saɪd ɪˈfɛkts?/ – [łot ar de sajd i-fekts?]Jakie są skutki uboczne?
Is this safe for children? – /ɪz ðɪs seɪf fɔːr ˈʧɪldrən?/ – [iz dis sejf for czild-ren?]Czy to jest bezpieczne dla dzieci?
Can I take this with…? – /kæn aɪ teɪk ðɪs wɪð…?/ – [kan aj tejk dis łiw…?] –Czy mogę to zażywać z…?
How often should I take it? – /haʊ ˈɒfən ʃʊd aɪ teɪk ɪt?/ – [hau of-en szud aj tejk it?]Jak często powinienem to zażywać?
Is this the generic brand? – /ɪz ðɪs ðə dʒəˈnɛrɪk brænd?/ – [iz dis de dże-ne-rik brand?]Czy to jest marka generyczna?

Rozmówka angielska w aptece

A: Excuse me, I need some medicine for a cold. –Przepraszam, potrzebuję lekarstwa na przeziębienie.
B: Do you have a prescription or are you looking for an over-the-counter medicine? – Masz receptę czy szukasz lekarstwa bez recepty?
A: I don’t have a prescription. What can you recommend? – Nie mam recepty. Co możesz polecić?
B: I recommend this syrup for cough and these pills for fever. – Polecam ten syrop na kaszel i te tabletki na gorączkę.
A: Thank you. How often should I take the pills? – Dziękuję. Jak często powinienem brać te tabletki?
B: Take one pill every 6 hours. And please read the instructions for any possible side effects. – Bierz jedną tabletke co 6 godzin. I proszę przeczytać instrukcję w poszukiwaniu ewentualnych skutków ubocznych.
A: I also have an allergy. Do these medicines contain any allergens? – Mam też alergię. Czy te leki zawierają jakieś alergeny?
B: Can you specify what you’re allergic to? – Czy możesz sprecyzować, na co jesteś uczulony?
A: I’m allergic to penicillin. – Jestem uczulony na penicylinę.
B: These medicines do not contain penicillin. However, always check the ingredients before taking any medicine. –Te leki nie zawierają penicyliny. Niemniej jednak zawsze sprawdzaj składniki przed zażyciem jakiegokolwiek leku.

Udostępnij!

Zaobserwuj nas!